ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-skull-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น skull, *skull*,

-skull- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's as real as my skull and it does existมันเป็นความจริงดังเช่นกระดูกของผม / และมันยังคงมีอยู่
Tell me I won't be Just another skull under the ahu. Tell me you won't be making fishhooks from my thighbones.ตายรึบอกซิว่าข้าจะไม่เป็นโครงกระดูกฝังไว้ในดิน บอกซิว่าเจ้าจะไม่เอากระดูกข้าไปทำเบ็ด
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ
Boiled in the skull of a dead witch for 20 days and 20 nights.ต้มในกระโหลกแม่มดที่ตายแล้ว 20 วัน 20 คืน
The day someone cracks the skull of "Our Great Leader"... then you'll get long pants.วันที่มีคนผ่ากระโหลก"ผู้นำที่ยิ่งใหญ่" วันนั้นแกค่อยใส่ขายาว
His skull was cracked open and most of his left side was crushed.กะโหลกเขาเปิด ร่างกายซีกซ้ายเหวอะหวะ
Your husband suffered multiple skull fractures and we had to remove blood clots from around the brain.ศรีษะสามีคุณกระทบกระเทือนอย่างแรง\กระโหลกแตกบางส่วน พวกเรากำลังเอาลิ่มเลือดรอบๆสมองออก
All I know is, it feels like my skull is splitting in half.ที่ฉันรู้ตอนนี้คือ มันเหมือนกับ สมองฉันแตกออกเป็นครึ่งนึง
But I have never seen a skull in this kind of shape before.แต่ฉันไม่เคยเห็นหัวกระโหลก ที่มีรูปร่างอย่างนี้มาก่อนเลย
We're going to find Skull Island.เรือเขาหลงไปเกยเกาะๆ นึง ทางตะวันตกของสุมาตรา
Killed by a detonator implanted in her skull through the nasal cavity.สังหารโดยระเบิด ซึ่งถูกยัดเข้าไปในกระโหลก ทางโพรงจมูก
[Officer] Green jacket, skull cap. Pursuing on foot.แจ็คเก๊ตสีเขียว หมวกหัวกะโหลก

-skull- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドクロマーク;どくろマーク[, dokuroma-ku ; dokuro ma-ku] (n) skull and crossbones
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column)
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger
頭蓋[ずがい, zugai] (n,adj-no) cranium; skull
髑髏[されこうべ;どくろ;しゃれこうべ;しゃりこうべ, sarekoube ; dokuro ; sharekoube ; sharikoube] (n) skull (esp. weatherbeaten); cranium

-skull- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกหัว[n.] (bøkhūa) EN: skull FR:
หัวกะโหลก[n. exp.] (hūa kalōk) EN: skull ; cranium FR: crâne [m]
หัวกะโหลกไขว้[n. exp.] (hūa kalōk k) EN: skull and cross bones FR:
กบาล[n.] (kabān) EN: skull ; head FR: crâne [m]
กะลา[n.] (kalā) EN: skull FR: crâne [m] ; caboche [f] (fam.)
กะลาหัว[n.] (kalāhūa) EN: skull ; head FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head FR: crâne [m] ; tête de mort [f]
กะโหลกศีรษะ[n. exp.] (kalōk sīsa) EN: cranium ; skull FR: crâne [m]
กะโหลกศีรษะแตก[n. exp.] (kalōk sīsa ) EN: fractured skull FR: fracture du crâne [f]
เกล้า[n.] (klāo) EN: crown of the head ; head ; skull FR:
กระบาล[n.] (krabān) EN: head ; skull FR:
กระบอกหัว[n.] (krabøkhūa) EN: skull FR:
ท้ายทอย[n.] (thāithøi) EN: occipital bone ; back part of the skull ; occiput ; nake of the neck ; hindneck FR: os occipital [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -skull-
Back to top