ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-single-minded-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น single-minded, *single-minded*,

-single-minded- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's completely single-minded and has no regard for the political process.เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยว และไม่มีวี่แววจะสนใจการเมือง.
Oh, says the single-minded career woman.โอ้ว คำพูดจากสาวบ้างานที่มุ่งมั่น

-single-minded- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, 笃志 / 篤志] steadfast; with single-minded devotion

-single-minded- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
直向き;直向[ひたむき, hitamuki] (adj-na) (uk) earnest; single-minded

-single-minded- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -single-minded-
Back to top