ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sinful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sinful, *sinful*,

-sinful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father, please forgive these sinful thoughts.คุณพ่อ,โปรดยกโทษให้ลูกด้วย กับความคิดชั่วร้ายนี้
What--what's the most sinful place on campus?อะไร--อะไรคือสถานที่/Nที่เต็มไปด้วยบาปมากที่สุดในมหาลัยนี้
The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day, rise again.บุตรชายของพระเจ้าจะถูกส่งตัว ไปให้สาวกที่บาปหนา และต้องเสียสละชีพบนไม้กางเขน และในวันที่สาม ท่านก็ฟื้นชีพขึ้นมา
Before Thee I stand, sinful and sorrowful.ครํ่าครวญเฉพาะพักตร์ของท่าน
It tells you how sinful human beings are...มันบอกได้ว่าคนชั่วเป็นยังไง
Punishing the sinful people makes me even more sinful...การลงโทษคนแล้ว ชั้นจะกลายเป็นคนเลวยิ่งกว่า
Preacher on radio: reckless sinful way throughout this life.เสียงจากวิทยุ : การทำบาปโดยไม่ไตร่ตรอง เส้นทางสู่วิถีแห่งชีวิต
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.โดยเชื่อว่าพระองค์ จะทรงทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.ใช้ชีวิตไปทีละวัน ชื่นชมทีละนาที ยอมรับความทุกข์ยาก เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสงบ
The sinful things people do...บาปที่พวกเขาได้ก่อไว้
Man is brought into trouble not as man, but as sinful man, who was in transgression.มนุษย์ประสบปัญหา ไม่ใช่ฐานะปุถุชน แต่ในฐานะคนบาป

-sinful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful
業の深い[ぎょうのふかい, gyounofukai] (adj-i) (See 業が深い) sinful
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest
罪深い[つみぶかい, tsumibukai] (adj-i) sinful

-sinful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
บาป[v.] (bāp) EN: sin ; be sinful FR: pécher
บาปกรรม[n.] (bāpkam) EN: wicked ; sinful ; not right FR:
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked FR: impie ; mauvais
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
มีบาป[adj.] (mī bāp) EN: sinful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sinful-
Back to top