ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-silly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น silly, *silly*,

-silly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's such a silly idea!ช่างเป็นความคิดที่งี่เง่าอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่
A hole in your head. You'll die with your silly name.และคุณจะตายมีชื่อเลือดของ คุณโง่
Are you kidding? It's a hat, you silly brat"ล้อเล่นรึเปล่า ก็หมวกไง นายเด็กโง่"
How could you? There's no one there, silly ass.เธอจะเห็นได้ยังไง ก็ที่นั่นไม่มีใครสักคนนี่ เด็กโง่
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ
You might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ
You silly girlเธอซื่อบื้อจริงๆ เมย์
I told you I didn't want this silly publicity tour.ฉันบอกแล้วใช่มั้ย ว่าไม่ต้องการให้มีพวกทัวร์งี่เง่านั่นไง
What a silly job this is.งานอะไรจะน่าเบื่อปานนี้

-silly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss)
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope
天然キャラ[てんねんキャラ, tennen kyara] (n) (abbr) (sl) natural airhead; person prone to making silly mistakes
天然ボケ;天然ぼけ;天然惚け[てんねんボケ(天然ボケ);てんねんぼけ(天然ぼけ;天然惚け), tennen boke ( tennen boke ); tennenboke ( tennen boke ; tennen boke )] (n) natural airhead; person prone to making silly mistakes
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P)
愚僧[ぐそう, gusou] (n) (1) silly monk; foolish monk; (pn) (2) (hum) (used by monks) I; me
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke

-silly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้า ๆ บอ ๆ = บ้าๆ บอๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; silly ; loco (vulg.) FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue ; zinzin (fam.)
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly FR: stupide ; idiot ; abruti ; borné ; bête
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
หัวทึบ[adj.] (hūa theup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish FR: stupide ; idiot
กะเล่อกะล่า[adj.] (kaloēkalā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
กะเร่อกะร่า[adj.] (karoēkarā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly FR:
งี่เง่า[adj.] (ngī-ngao) EN: stupid ; really stupid ; dumb ; dopey ; foolish ; silly FR: stupide ; imbécile ; idiot ; con (fam.) ; absurde
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
ภาษาหมา ๆ[adj.] (phāsā mā-mā) EN: silly FR:
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner ; make silly mistakes FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig., fam.)
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche
เซอะ[adj.] (soe) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thickheaded (inf.) FR: stupide
เซ่อ[adj.] (soē) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thick-headed FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide ; con (fam.)
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly FR:
ตบสลบไสล[v. exp.] (top salopsa) EN: slap (you) silly FR: donner une claque
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough FR:
อย่าทำเซ่อ[xp] (yā tham soē) EN: don't be silly FR: Ne fais pas l'idiot !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -silly-
Back to top