ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shun-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shun, *shun*,

-shun- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you just shun them and throw them away.ก็แค่อย่าไปยุ่งกับมัน โยนมันทิ้งไป
Without their visits, you cannot hope to shun the path I've tread.เจ้าจงอย่าเลิกล้มความตั้งใจ ที่จะสับเปลี่ยนบาทวิถีให้กับข้า
If they wanna shun me, let them.ถ้าพวกเขาจะรังเกียจฉัน ก็ได้
There's this boy at school. His name is Shun Kazama.มีเด็กผู้ชายคนนึงที่โรงเรียน เขาชื่อชุน คาซามะ
But what if Shun was really Dad's son?แล้วถ้าชุนเป็นลูกแท้ๆของพ่อล่ะคะ
Only to have him shun word and touch.เท่านั้นที่จะมีเขา หลีกเลี่ยงคำพูดและการสัมผัส
So the friends she made there weren't told to shun her?คุณจะบอกว่า ไม่มีใครห้ามเธอ ไม่ให้ออกจากชุมชนเลยเหรอคะ
They'll destroy you. Neighbors will shun you.เพื่อนบ้านจะหมางเมินคุณ

-shun- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安顺市[Ān shùn shì, ㄢ ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 安顺市 / 安順市] Anshun prefecture level city in Guizhou
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
旅顺口[Lǚ shùn kǒu, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 旅顺口 / 旅順口] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning
旅顺口区[Lǚ shùn kǒu qū, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, 旅顺口区 / 旅順口區] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, 旅顺港 / 旅順港] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
[Shùn, ㄕㄨㄣˋ, 舜] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
字母顺序概率[zì mǔ shùn xù gài lǜ, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, 字母顺序概率 / 字母順序概率] probability of letter sequences
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 一瞬间 / 一瞬間] split second
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 看不顺眼 / 看不順眼] unpleasant to the eye

-shun- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone

-shun- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
คว่ำบาตร[v.] (khwambāt) EN: boycott ; ostracize ; shun ; reject FR: boycotter
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun ; dodge FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
หน่ายหนี[v.] (nāinī) EN: shun FR:
หนี[X] (nī) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shun-
Back to top