ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shining-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shining, *shining*,

-shining- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน
The love that's shining all around hereความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ที่นี่
The love that's shining all around youความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ตัวคุณ
I'm shining a seat with my ass.พวกเขาได้มีผมลงในดีสี ผมส่องที่นั่งกับตูด
# If you believe you can come shining through #ถ้าเธอเชื่อว่า เธอสามารถทำได้
I want to see my face shining in it by morning.เอาให้ขึ้นเงาจนส่องแทนกระจกได้เลยนะ
England's knight in shining armor and America's queen of the night.ฝ่ายชาย เป็นอัศวินมาจากอังกฤษ ฝ่ายหญิง เป็นราชินีแห่งราตรีนี้
Well... this morning, God is truly shining his beatific light on us.อืม... เช้านี้, พระเจ้า ส่องแสงที่สวยงามมายังพวกเรา
Alexander found in Derek his shining prince.อาเล็กซาเดอร์ พบในตัวเดเร็ค เจ้าชายของเขา
I'm Shining Phoenix Mountain Gou.ฉันคือนกฟีนิซเงา กูภูเขา
Cause here shining inside me, it's right here inside meเพราะฉันได้เจอสิ่งล้ำค่า ที่อยู่ในตัวฉันเอง
The Justice Channel is devoted to shining the light on victims like you.ยุติธรรมช่องทุ่มเทเพื่อการส่องแสงที่ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับคุณ

-shining- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白花花[bái huā huā, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, 白花花] shining white
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 皎洁] shining clean; bright (moonlight)
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 铣 / 銑] shining metal

-shining- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime)
シャイニング[, shainingu] (n) shining
光照[こうしょう, koushou] (n) shining
映射[えいしゃ, eisha] (n,vs) (obsc) reflecting; shining
欄干(P);闌干;欄杆[らんかん, rankan] (n) (1) guardrail; handrail; bannister; (2) (欄干, 闌干 only) (arch) (a person) shining like the stars or moon; (a person) crying endlessly; (P)
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous
白馬の騎士[はくばのきし, hakubanokishi] (exp) white knight; knight in shining armor
皓然;皎然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) shining brightly; shining whitely
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp,v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes
霽月[せいげつ, seigetsu] (n) moon shining in a rain-cleansed sky

-shining- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
ชัชวาล[adj.] (chatchawān) EN: bright ; shining FR:
โชต[adj.] (chōt) EN: bright ; shining FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black ; jet-black FR: noir brillant ; de jais
จรัส [adj.] (jarat) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
จรส[adj.] (jarot) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
จัดจ้า[adj.] (jatjā) EN: bright ; shining ; radiant FR:
กะหราน[adj.] (karān) EN: shining ; brilliant ; glittering FR:
กุก่อง[adj.] (kukǿng) EN: shining ; brilliant ; radiant FR:
เหน่ง[adj.] (neng) EN: shining ; bright ; glistering ; clear FR:
เงา[adj.] (ngao) EN: glossy ; shiny ; shining ; lustrous FR:
ปลั่ง[adj.] (plang) EN: shining ; glowing ; brilliant ; radiant ; beaming FR:
เปล่ง[adj.] (pleng) EN: glowing ; radiating ; shining ; bright ; beaming FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
ประกายพราว[v.] (prakāiphrāo) EN: be shining FR:
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
สว่าง[adj.] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing ; clear ; bright ; apparent FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
สว่างไสว[adj.] (sawāngsawai) EN: all lit up ; brightly illuminated ; shining brightly FR:
สุกใส[adj.] (suksai) EN: bright : shining ; clear ; fresh FR:
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker ; shining one FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
วาวแสง[adj.] (wāosaēng) EN: glowing ; shining ; sparkling FR: brillant

-shining- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
blank; glänzend; sauber {adj}shiny; shining
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot
Fidschisittich {m} [ornith.]Kandavu Shining Parrot
Maskensittich {m} [ornith.]Masked Shining Parrot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shining-
Back to top