ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sergeant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sergeant, *sergeant*,

-sergeant- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ.อ.ต. (n.) Flight Sergeant Third Class See also: FS3, Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. (n.) Flight Sergeant Second Class See also: FS2, Senior Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ. (n.) Flight Sergeant First Class See also: FS1, Chief Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศเอก
พันจ่าอากาศตรี (n.) Flight Sergeant Third Class See also: FS3, Master Sergeant
พันจ่าอากาศเอก (n.) Flight Sergeant First Class See also: FS1, Chief Master Sergeant
พันจ่าอากาศโท (n.) Flight Sergeant Second Class See also: FS2, Senior Master Sergeant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For the last time sergeant I'm telling you I want the prisoners treated as prisoners.นี่จ่า ขอบอกเป็น... ...ครั้งสุดท้ายนะ... ...ฉันต้องการให้ทำกับ นักโทษเหมือนนักโทษ
Corporal of Musket Transom, my troop sergeant and a good all-rounder.จ่าทหารของฉันและดีทั้งหมด กลม อยู่ที่นั่น.
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
To me, Sergeant Transom!ให้ฉันจ่าท้าย! ถึงฉัน!
When I returned to Serbia as a sergeant major,เมื่อฉันกลับไปเซอ- ร์เบียเป็นนายพันตรี,
Why don't you tell us one about Sergeant Steele and his battling leathernecks?ทำไมนายไม่เล่าเรื่องจ่าสตีล กับตะกรุดพิชัยยุทธของเขาล่ะ?
Sergeant! Sergeant Meserve, you're to go two clicks back to the road.จ่ามีเซิร์ฟ คุณต้องกลับไปทางถนน 2 กิโล
When Sergeant Meserve called you, did you go willingly into the hootch and rape the girl Tran Thi Oahn?พอจ่ามีเซิร์ฟบอกถึงตาคุณ คุณก็เข้าไปในกระท่อมอย่างเต็มใจ แล้วข่มขืนหญิงนั้นใช่หรือไม่
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม จ่าสิบเอกโทนี่ มีเซิร์ฟมีความผิด ต้องโทษจำคุก 10 ปีและทำงานหนัก
Staff Sergeant Montrose, sir. Butch Montrose.ผม จ่าสิบเอกมอนท์โรส ครับผม บุชท์ มอนท์โรส
The sergeant verified death but Jones the J.P. would have to consecrate the ground before the Reverend Jones could have his dyin' wish.จ่าโธมัสมาตรวจศพเอง แต่โจนส์ สัปเหร่อ จะต้องขุดหลุมฝังศพ
I smeared this sergeant five yards.ข้อมูลจากจ่าตำรวจที่ใกล้ชิด

-sergeant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus)
サージャント[, sa-janto] (n) sergeant
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus)
シマスズメダイ[, shimasuzumedai] (n) blackspot sergeant (Abudefduf sordidus)
スギ[, sugi] (n) cobia (Rachycentron canadum); sergeant fish
テンジクスズメダイ[, tenjikusuzumedai] (n) Bengal sergeant (Abudefduf bengalensis)
ナタールサージャント[, nata-rusa-janto] (n) Natal sergeant (Abudefduf natalensis)
パナマニアンサージャント;パナミックサージェントメジャー[, panamaniansa-janto ; panamikkusa-jientomeja-] (n) Panamic sergeant major (Abudefduf troschelii); Panama sergeant major; Panamanian sergeant
フォールスアイサージャント[, fo-rusuaisa-janto] (n) false-eye sergeant (Abudefduf sparoides)
ブルースポッティドサージャント[, buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus)
ロクセンスズメダイ[, rokusensuzumedai] (n) scissortail sergeant (Abudefduf sexfasciatus); six-banded sergeant-major
一曹[いっそう, issou] (n) master sergeant (JSDF)
一等軍曹;1等軍曹[いっとうぐんそう, ittougunsou] (n) sergeant first-class
上級曹長[じょうきゅうそうちょう, joukyuusouchou] (n) sergeant major
曹長[そうちょう, souchou] (n) master sergeant; sergeant major (JSDF)

-sergeant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Dāp Tamrūat) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
ด.ต. (ดาบตำรวจ)[abv.] (Dø. Tø. (Dā) EN: Pol. Sen. Sgt. Maj. (Police Senior Sergeant Major) FR:
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จ่าอากาศเอก (จ.อ.)[n. exp.] (jā ākāt ēk) EN: master sergeant ; Sergeant FR:
จ่าเฉย[n. exp.] (jā choēi) EN: Ja Choey ; Jah Choey ; Sergeant Indifferent FR: faux gendarme [m]
จ่าสิบเอก (ส.อ.)[n. exp.] (jā sip ēk) EN: master sergeant ; warrant officer class one FR:
จ่าสิบเอกพิเศษ (จ.ส.อ(พ.))[n. exp.] (jā sip ēk p) EN: sergeant major FR:
จ่าสิบตำรวจ (จ.ส.ต.)[n. exp.] (jā sip tamr) EN: police sergeant FR: sergent de police [m]
จ่าสิบโท (จ.ส.ท.)[n. exp.] (jā sip thō) EN: sergeant first class ; warrant officer class two FR:
จ่าสิบตรี (จ.ส.ต.)[n. prop.] (jā sip trī) EN: staff sergeant FR:
จ.ส.ต. (จ่าสิบตำรวจ)[abv.] (Jø. Sø. Tø.) EN: Pol. Sgt. Maj. (Police Sergeant Major) FR:
นายดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Nāi Dāp Tam) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.)[n. exp.] (phanjā ākāt) EN: flight sergeant first class (FS 1) FR:
พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท.)[n. exp.] (phanjā ākāt) EN: flight sergeant second class (FS 2) FR:
พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.)[n. exp.] (phanjā ākāt) EN: flight sergeant third class (FS 3) FR:
ผีเสื้อจ่าคาม่า[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Orange Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่ากระบองหักสาม[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Common Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่ากระบองจุดใน[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Studded Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าเล็ก[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Small Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่ามลายู[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Malay Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าเมียสีส้ม[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Color Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าเซลล์ทึบ[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Blackvein Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าใหญ่สยาม[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Great Sergeant FR:
ผู้หมู่[n. exp.] (phū mū) EN: sergeant ; corporal FR:
สิบเอก (ส.อ.)[n. exp.] (sip ēk) EN: sergeant FR: sergent [m]
สิบตำรวจเอก (ส.ต.อ.)[n. prop.] (Sip Tamrūat) EN: Police Sergeant (Pol. Sgt.) FR:

-sergeant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stabsfeldwebel {m} [mil.]master sergeant [Am.]
Oberfeldwebel {m} [mil.]sergeant first class; platoon sergeant [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sergeant-
Back to top