ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-self-confidence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-confidence, *self-confidence*,

-self-confidence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was so self-confidence the results were good but when that incident occurred last year I started to question my methodsฉันเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดี แต่เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้ว ฉันเริ่มตั้งคำถามกับวิธีการของฉัน
Mmm, I say student.You need self-confidence to lecture in front of a classroom full of 30 college kids.อืม.. ฉันคิดว่านักศึกษานะ /N คุณต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง เพื่อจะพูดหน้าห้องเรียน/Nต่อหน้านักเรียนสามสิบคน
Miss' excessive self-confidence is sometimes a boon but less often than a bane.ความมั่นใจในตัวเองเกินไปของคุณหนูบางครั้งก็นำเรื่องที่ดีมา แต่ไม่บ่อยเท่ากับเรื่องไม่ดี
Ηis self-confidence must be completely shattered.ในเมื่อความมั่นใจในตัวเอง แตกสลายหมดแล้ว
That was just my lack of self-confidence talking, but I gave myself a quick pep talk, and I'm feeling much better now, so let's... raise the dead.นั่นเพราะฉันขาดความมั่นใจ ในการพูดของตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันฝึกความกล้าหาญให้ตัวเอง และตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว
Because there's a big difference between self-confidence and delusion.เพราะว่ามันแตกต่างมาก ระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับการเพ้อเจ้อ

-self-confidence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自負心[じふしん, jifushin] (n) pride; self-confidence

-self-confidence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ความมั่นใจในตนเอง[n. exp.] (khwām manja) EN: self-confidence FR: confiance en soi [f]
ความมั่นใจในตัวเอง[n. exp.] (khwām manja) EN: self-confidence FR: confiance en soi [f]
แม่ก็คือแม่[X] (maē kø kheū) EN: woman who displays fashion fierceness ; woman who displays self-confidence FR:
สูญเสียความเชื่อมั่น[n. exp.] (sūnsīa khwā) EN: lost of self-confidence FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -self-confidence-
Back to top