ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scorn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scorn, *scorn*,

-scorn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not scorn the young man's strength.เลดี้ Eboshi ไม่ปฎิเส ธ ชายหนุ่มและเว็บไซต์นั้นมีความแข็งแรง
Yeah, well, Gossip Girl's scorn will only increase her social standing.งั้น สิ่งที่กอซซิปเกิร์ลทำ ก็จะยิ่งเพิ่มความโด่งดังให้เธอ
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ
I guess the question before you is whether your scorn for me outweighs your need to see Mr. Brickwell dealt with.ฉันว่าคำถามที่อยู่ตรงหน้าคือ ความรังเกียจที่เธอมีต่อฉัน มันมากกว่าความต้องการ ที่จะเห็นคุณบริคเวล ถูกจัดการรึเปล่า

-scorn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侮り[あなどり, anadori] (n) contempt; scorn
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon)
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others
軽侮[けいぶ, keibu] (n,vs) contempt; scorn

-scorn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:
หยามน้ำหน้า[n.] (yāmnāmnā) EN: look down upon ; scorn FR: toiser ; rabaisser
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scorn-
Back to top