ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scandalmonger-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scandalmonger, *scandalmonger*,

-scandalmonger- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่างช่างยุ[n. (loc.)] (bāngchangyu) EN: busybody ; scandalmonger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scandalmonger-
Back to top