ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-satisfying-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น satisfying, *satisfying*,

-satisfying- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is rare for me, in my life, to have such a satisfying day.หายากนะเนี่ย ที่จะมีเรื่องน่ายินดีแบบนี้
You can't tell me that he's satisfying you sexually.คุณไม่ยอมบอกผมเลยนะว่า เค้ากำลังจะงาบคุณ หรือว่างาบไปแล้ว
In about two minutes you'll be satisfying your taste for revenge.ใน2นาที นายจะได้ลิ้มรสการล้างแค้น.
And a lot of other satisfying carcinogensสารก่อมะเร็งก็เพียบ เหมือนกัน
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ
They lived happily ever after. You can't get more satisfying than that.พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คุณไม่สามารถจะพอใจได้มากกว่านี้
I'm all for satisfying urges.ผมพร้อมสนองแรงกระตุ้นให้
By satisfying youโดยการทำตามความพึงพอใจของคุณ
You can raise a man's hopes without satisfying them.สามารถให้ความหวังผู้ชายได้ โดยไม่ต้องปรนเปรอเค้าก็ได้นะ
Bertie wooster is satisfying your needs.คนไม่มีระดับสามารถสนองความต้องการเธอได้
And handing you over to Clay would be a satisfying consolation.ฉันจะไม่ส่งตัวนายให้กับเคลย์ อย่างที่ต้องการ
Going after him feels very familiar, except it won't have its usual satisfying ending.ไปทำความรู้จักใกล้ชิดกับเขา นอกจาก เขาไม่อยาก ให้มันจบแบบธรรมดา

-satisfying- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying

-satisfying- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนิฐ ; อำนิษฐ์ [adj.] (amnit) EN: pleasing ; satisfying FR:
อิฏฐ- ; อิฐ-[pref.] (ittha-) EN: pleasing ; satisfying FR:
ภิรมย์ [adj.] (phirom) EN: pleasing ; pleasurable ; satisfying FR:
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing FR: plaisant ; agréable
สมใจ[v. exp.] (som jai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying FR:
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -satisfying-
Back to top