ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sadness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sadness, *sadness*,

-sadness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sadness about him.มีเรื่องเศร้าที่เกี่ยวกับเขา
It had been replaced by a sadness even sweeter than the smile.แทนที่ด้วยความเศร้าที่แม้จะหวานกว่ารอยยิ้ม
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.
And first the sadness cells die, so you smile real big.ทีแรกเซลล์เศร้าตายก่อน เราจึงยิ้มแย้ม
And that little bit of sadness in the mornings you spoke of?ความเศร้าในตอนเช้าที่คุณเคยพูดถึง
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต
Mankind has played for more than a century. Sadness is what you are.เราคือความเศร้า อย่าปฏิเสธมันเลย
All the sadness one can bear down the river everywhere."ทุกข์ใจไหนเล่า จะยาวนาน" "เปรียบดั้งสายลม ผ่านมาให้ชมแล้วจากไป"
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น
Now his sadness will stop."เขาคงหยุดเศร้าแล้วล่ะ"
Either happiness or sadness will kill her.ความสุขหรือความเศร้า อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะฆ่าเธอ
It's the sadness we feel for happy memories.มันน่าเศร้าเมื่อคิดถึง ความทรงจำอันแสนหวาน

-sadness- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting

-sadness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness
陰惨[いんさん, insan] (adj-na,n) sadness and gloom

-sadness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sadness-
Back to top