ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-running-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น running, *running*,

-running- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังแตน (n.) kind of running hexagonal design See also: hexagonal decorative design Syn. ลายรังแตน
ลายรังแตน (n.) kind of running hexagonal design See also: hexagonal decorative design
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you running off again?เธอกำลังจะวิ่งหนีอีกล่ะสิ
I go running at least three times a weekฉันออกไปวิ่งอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป
What do you mean? Didn't the old man see him running out of the house?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร ไม่ได้คนเก่าเห็นเขาวิ่งออกมาจากบ้าน?
Did or didn't the old man see the kid running out of the house at 12.10?ได้หรือไม่ได้คนเก่าเห็นเด็กวิ่งออกมาจากบ้านที่ 12.10?
I don't see what you're going to prove. The man said he saw the boy running out.ฉันไม่เห็นสิ่งที่คุณกำลังจะไปพิสูจน์ ชายคนนั้นบอกว่าเขาเห็นเด็กวิ่งออกมา
As the body hit the floor, he said he heard footsteps upstairs, running to the front door.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าชั้นบนวิ่งไปที่ประตูหน้า
He says he crossed to the door, walked down the hall, opened the door just in time to see the boy running down the stairs.เขาบอกว่าเขาเดินไปที่ประตูเดินลงฮอลล์เปิดประตู เพียงแค่ในเวลาที่จะเห็นเด็กวิ่งลงบันได ฉันใช่มั้ย?
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
With blood running down arms, dripping from elbows.แขนและหยดจากข้อศอกของ คุณ ฉันไม่สนใจที่มีเลือดมันเป็น
All it needs. Come on, come on. Running on the spot.มาในมาใน ทำงานในจุดที่
Time's fast running out for us, I'm afraid.ได้อย่างรวดเร็วเวลาการทำงานออก สำหรับเราฉันกลัว
I thought you were some cheap hustler Johnny was running in.ฉันคิดว่าคุณเป็นนักธุรกิจบางอย่างราคาถูกจอห์นนี่ได้รับการทำงานใน

-running- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 运行状况 / 運行狀況] operational state; running state
健步如飞[jiàn bù rú fēi, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄈㄟ, 健步如飞 / 健步如飛] running as fast as flying
奔走[bēn zǒu, ㄅㄣ ㄗㄡˇ, 奔走] run; rush about; be busy running about
对开[duì kāi, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄞ, 对开 / 對開] running in opposite direction (buses, trains, ferries etc)
放马后炮[fàng mǎ hòu pào, ㄈㄤˋ ㄇㄚˇ ㄏㄡˋ ㄆㄠˋ, 放马后炮 / 放馬後炮] running only after the horse has bolted (成语 saw); action taken too late to be effective
流水[liú shuǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, 流水] running water
自来水[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 自来水 / 自來水] running water; tap water
跑垒[pǎo lěi, ㄆㄠˇ ㄌㄟˇ, 跑垒 / 跑壘] running between bases (in baseball)
跑鞋[pǎo xié, ㄆㄠˇ ㄒㄧㄝˊ, 跑鞋] running shoes
奔波[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, 奔波] rush about; be busy running about

-running- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
ガス欠[ガスけつ, gasu ketsu] (n) running out of gasoline (petrol)
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
ドボドボ[, dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down)
ピンポンダッシュ[, pinpondasshu] (n,vs) ding-dong dash (ringing a doorbell and running away)
やさぐれ[, yasagure] (n) (1) (sl) running away from home; (2) runaway (child)
ランニングキャッチ[, ranningukyacchi] (n) running catch
万景峰号;マンギョンボン号[マンギョンボンごう(マンギョンボン号);ばんけほうごう(万景峰号);まんけいほうごう(万景峰号), mangyonbon gou ( mangyonbon gou ); bankehougou ( man kei mine gou ); mankeihougou (] (n) Mangyongbong-92, a mixed passenger-cargo ferry running between Wonsan in North Korea and Niigata
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior
休転[きゅうてん, kyuuten] (n) not running (elevator)
使い歩き[つかいあるき, tsukaiaruki] (n) running errands
使い走り[つかいはしり;つかいばしり, tsukaihashiri ; tsukaibashiri] (n,vs) running errands
出奔[しゅっぽん, shuppon] (n,vs) flight; elopement; running away; absconding
切れ[ぎれ, gire] (n-suf) (See 時間切れ) completely using up ...; running out of ...; exhausting ...
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
副大統領候補[ふくだいとうりょうこうほ, fukudaitouryoukouho] (n) candidate for vice-president; running mate (US)
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
巡り会う(P);巡り合う;めぐり合う;めぐり会う;廻り合う;回り合う;巡り逢う(oK)[めぐりあう, meguriau] (v5u) to meet fortuitously (e.g. running into an old friend); to meet by chance; to happen across; (P)
座州;座洲[ざす, zasu] (n,vs) stranding; running aground
座礁;坐礁[ざしょう, zashou] (n,vs) running aground; being stranded
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam
息切れ[いきぎれ, ikigire] (n,vs) (1) shortness of breath; panting; puffing; (2) running out of steam (e.g. economy); losing momentum; (P)
擱座[かくざ, kakuza] (n,vs) running aground; stalled; stranded
日陰の蔓;日陰蔓;日陰の葛;日陰葛;日陰の鬘;日陰鬘[ひかげのかずら;ヒカゲノカズラ, hikagenokazura ; hikagenokazura] (n) (uk) running ground pine (species of club moss, Lycopodium clavatum)
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P)
枯渇(P);涸渇[こかつ, kokatsu] (n,vs) drying up; becoming exhausted; running dry; starvation; (P)
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor
背戻[はいれい, hairei] (n,vs) disobeying; infringing; running counter to
舷灯;げん灯[げんとう, gentou] (n) running lights; sidelight; side light
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P)
行書[ぎょうしょ, gyousho] (n) (See 六体) running script (a semi-cursive style of kanji)
行草[ぎょうそう, gyousou] (n) running and cursive scripts
走り幅跳び[はしりはばとび, hashirihabatobi] (n) running long jump; (P)
走り高跳び[はしりたかとび, hashiritakatobi] (n) running high jump; (P)

-running- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้น[v.] (don) EN: do a running stitch FR: piquer ; coudre
ด้นปล่อย[v. exp.] (don plǿi) EN: do a running stitch FR:
ก้านต่อดอก[n.] (kāntødøk) EN: running foliage decoration FR:
การวิ่ง[n.] (kān wing) EN: running FR: course à pied [f] ; course [f] ; jogging [m]
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา[n. exp.] (khā chai jā) EN: running costs FR:
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khā chai jā) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าโสหุ้ยประจำ[n. exp.] (khā sōhui p) EN: running expenses ; daily expenses FR: dépenses courantes [fpl]
ขึ้นสมอง[v.] (kheunsamøng) EN: be on one's mind ; keep running through one's mind ; be embedded in one' s memory ; spread to the brain FR:
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: be in the running FR: occuper la première position
ขอด[adj.] (khøt) EN: running low ; running dry ; a little left at the bottom ; left over at the bottom of FR: presque à sec
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
ลายกระหนก[n. exp.] (lāi kranok) EN: running scroll design FR:
น้ำก๊อก[n. exp.] (nām kǿk) EN: running water FR: eau du robinet [f] ; eau courante [f]
น้ำไหล[n. exp.] (nām lai) EN: the water runs ; the water flows ; running water FR: l'eau coule
น้ำประปา[n.] (nāmprapā ) EN: tap water ; running water FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]
ไผ่เหลืองทอง[n. exp.] (phai leūang) EN: Yellow running bamboo ; Moso bamboo ; Feathery bamboo FR:
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary FR:
เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้[v. exp.] (poēt kǿk nā) EN: leave the tap running FR: laisser le robinet ouvert
รองเท้าวิ่ง[n. exp.] (røngthāo wi) EN: running shoes FR: chaussures de course [fpl] ; chaussures de course à pied [fpl]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]
ตี่[n.] (tī) EN: [a game consisting in holding one's breath while running] ; [children's outdoor running game] FR:
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé
ยอบ[adj.] (yøp) EN: running down ; running out ; getting less FR:

-running- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amokläufer {m}person running amok
Millionenschaden {m}damage running into millions
Waffenschmuggel {m}gun running
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -running-
Back to top