ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rising-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rising, *rising*,

-rising- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันอ้อมข้าว (v.) the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
ไม้กากบาท (n.) the fourth mark indicating a rising tone Syn. ไม้จัตวา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน
The sun was rising for the third time since he had put out to sea.ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นครั้งที่ สาม นับตั้งแต่ที่เขาได้วางออกไปใน ทะเล
Well, my temperature's rising And my feet on the floorอุณหภูมิของผมเพิ่มขึ้นและเท้าของผมอยู่บนพื้น
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
It was the crowd, rising to their feet when the ball was hit deep.ฝูงชน... ลุกขึ้นยืนเวลาที่ลูกบอลถูกตีไปไกล
So if the sun is just rising in Lhasa... that means it is just setting... in New York City, perhaps.ดังนั้น ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นในลาซา ก็แปลว่าพระอาทิตย์เพิ่งจะตก ที่นิวยอร์ค ก็เป็นได้
The rising star of the cabinet, Minister Ngawang Jigme... made an offering of his own to greet the Chinese generals... and lead them through Lhasa.ดาวรุ่งดวงใหม่ในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีนาวาง จิกมี เสนอตัวออกไปต้อนรับ สามนายพลจากจีน และพาเข้ามายังลาซา
You dream of setting fire to God knows what, of rising above your times like a dazzling cloud, leaving everyone terrified and admiring.ความฝันของเธอ คือการเขียนงานเกี่ยวกับความมืดหม่น เหมือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆหมอก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง
The board learns that rising star, Brad stand, has weird existential issues.มีปัญหาในการดำรงชีวิต - หรือแกล้งทำ

-rising- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, 云彩 / 雲彩] cloud (colored by the rising or setting sun)
[xù, ㄒㄩˋ, 旭] dawn; rising sun
阳平[yáng píng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 阳平 / 陽平] evenly rising tone, the second tone of putonghua
阳平声[yáng píng shēng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 阳平声 / 陽平聲] evenly rising tone, the second tone of putonghua
上声[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, 上声 / 上聲] falling and rising tone, the third tone of putonghua
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
抑扬升降性[yì yáng shēng jiàng xìng, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 抑扬升降性 / 抑揚昇降性] property of rising and lowering
初升[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, 初升] rising (sun, moon etc)
升调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, 升调 / 昇調] rising tone (phonetics, e.g. on a question in English)
升降[shēng jiàng, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 升降 / 昇降] rising and lowering
[yáng, ㄧㄤˊ, 暘] rising sun; sunshine
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 胧 / 朧] rising moon
[shēng, ㄕㄥ, 泩] rising of water
[wèi, ㄨㄟˋ, 霨] rising of clouds
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career

-rising- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
上昇調[じょうしょうちょう, joushouchou] (n) rising intonation; rising tone
丘(P);岡;壟[おか, oka] (n) hill; height; knoll; rising ground; (P)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
升遷[しょうせん, shousen] (n) rising up
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
尻上がり[しりあがり, shiriagari] (n) rising (intonation, market)
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird)
旭日大綬章[きょくじつだいじゅしょう, kyokujitsudaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant
旭日重光章[きょくじつじゅうこうしょう, kyokujitsujuukoushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
決起(P);蹶起[けっき, kekki] (n,vs) jump to one's feet; stand up against; rising to action; (P)
沖天[ちゅうてん, chuuten] (n) rising into the heavens
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing
盈虚[えいきょ, eikyo] (n,vs) (1) (See 盈虧) waxing and waning of the moon; phase of the moon; (2) rising and falling (of fortune)
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n,vs) gaining recognition; rising above one's fellows
空の煙[そらのけぶり, soranokeburi] (n) crematorium smoke rising in the sky
立身栄達[りっしんえいたつ, risshin'eitatsu] (n,vs) success in life; advancement in life; rising in the world
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless
鷹柱[たかばしら, takabashira] (n) group of buzzards (etc.) rising in an updraft (before the southward autumn migration)
黄塵万丈[こうじんばんじょう, koujinbanjou] (n) rising cloud of (yellowish) dust

-rising- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
แดนอาทิตย์อุทัย[n. prop.] (Daēn Āthit ) EN: Land of the Rising Sun FR: Pays du Soleil Levant [m]
โด่ง[adj.] (dōng) EN: rising ; ascending ; high FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
ความต้องการเพิ่มสูง[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: rising demand FR:
มือขึ้น[adj.] (meūkheun) EN: ascendant ; rising ; lucky FR:
เงินบาทแข็งค่า[xp] (ngoen bāt k) EN: the rising baht FR: le baht s'apprécie ; le baht est à la hausse
เงินเฟ้อ[n.] (ngoenfoē) EN: inflation ; rising prices FR: inflation [f] ; hausse des prix [f]
พระจันทร์ขึ้น[xp] (Phra Jan kh) EN: the moon is rising FR:
ประเทศอาทิตย์อุทัย[n. exp.] (prathēt āth) EN: the Land of the Rising Sun FR: le pays du soleil levant
เสียงจัตวา[n. exp.] (sīeng-jatta) EN: rising tone ; tone 5 FR: ton montant [m] ; ton 5 [m]
อุทัย[n.] (uthai) EN: rising sun ; sunrise FR: lever du soleil [m] ; soleil levant [m]

-rising- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rising-
Back to top