ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ridiculous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ridiculous, *ridiculous*,

-ridiculous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ
Instead, you come here to me lying with this ridiculous story!แทนที่คุณจะเอาเรื่องโกหกเหลวไหลมาพ่นให้ฉันฟัง!
What? Ridiculous nonsense, your highness.อะไรนะ น่าขันเสียจริง ฝ่าบาท เขาโกหกชัดๆ
Do I look ridiculous when I dress as a boy?คิดว่าฉันจะตลกไหม ถ้าแต่งเป็นผู้ชาย?
Some ridiculous thing like that.เรื่องตลก ๆ แบบนั้น นึกภาพออกมั้ย
I just wanted to show how ridiculous it all was.ฉันอยากจะแสดง มันไร้สาระทั้งหมดถูกวิธี
Hair too ridiculous for future husband's family.ทรงผมดูน่าหัวเราะเกินไป สำหรับครอบครัวของสามีในอนาคต
That big gorilla looked ridiculous when he sat on you... and banged your head on the ground.ที่ลิงกอริลลาใหญ่มองไร้สาระเมื่อเขานั่งกับคุณ ...
I'm quite aware of how ridiculous I am.ผมค่อนข้างตระหนักถึงวิธีการที่ไร้สาระผม
I hear this ridiculous story about some fatwa against you.ผมได้ยินเรื่องประหลาดมา เกี่ยวกับใครที่จะฆ่าคุณ
I do not have time to help it pursue some ridiculous lawsuit.ผมไม่มีเวลาจะไปช่วย... มันฟ้องร้องคดีบ้าบอนั่น

-ridiculous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
妄自尊大[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, 妄自尊大] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 怪话 / 怪話] ridiculous talk; preposterous remark

-ridiculous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
迷答[めいとう, meitou] (n) ridiculous answer; absurd response; boner

-ridiculous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
ไร้สาระ[adj.] (rai sāra) EN: absurd ; nonsensical ; ridiculous ; nonsense ; ludicrous FR: absurde ; dénué de sens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ridiculous-
Back to top