ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-revolution-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น revolution, *revolution*,

-revolution- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your revolution is now in Communist hands.{\cHFFFFFF}Your revolution is now in Communist hands.
The revolution is betrayed.{\cHFFFFFF}The revolution is betrayed.
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย
Here... the Revolution started.ที่นี่ ... การปฏิวัติที่เริ่ม
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง
Since the Revolution our lives have been so greyนับแต่การปฏิวัติ ชีวิตของเรายังมัวเทา
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ
A revolution isn't a gala dinner.การปฏิวัตินั้น ไม่ใช่งานเลี้ยงฉลอง
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย
The Civil War and the Industrial Revolution created enormous growth in corporations.สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้บรรษัทเติบโตขึ้นมาก
But really really the first industrial revolution is flawed it is not working.แต่แท้ที่จริงแล้ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกผิดพลาดอย่างร้ายแรง มันใช้ไม่ได้

-revolution- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 资产阶级革命 / 資產階級革命] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 日英联军 / 日英聯軍] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922)
文化大革命[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 文化大革命] Cultural Revolution (1966-1976)
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 民主革命] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, 黄克强 / 黃克強] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命
光荣革命[guāng róng gé mìng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 光荣革命 / 光榮革命] Revolution of 1688

-revolution- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution
エネルギー革命[エネルギーかくめい, enerugi-kakumei] (n) energy revolution
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005)
キューバ革命[キューバかくめい, kyu-ba kakumei] (n) Cuban Revolution
グリーンレボリューション[, guri-nreboryu-shon] (n) green revolution
コペルニクス的転回[コペルニクスてきてんかい, koperunikusu tekitenkai] (n) Copernican revolution
フランス革命[フランスかくめい, furansu kakumei] (n) French Revolution
ブルジョア革命[ブルジョアかくめい, burujoa kakumei] (n) bourgeois revolution
プロレタリア革命[プロレタリアかくめい, puroretaria kakumei] (n) proletarian revolution
三月革命[さんがつかくめい, sangatsukakumei] (n) (1) March Revolution (Austria and Germany, 1848); (2) (See 二月革命) February Revolution (Russia, 1917)
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan
公転[こうてん, kouten] (n,vs) revolution (of heavens)
回転軸[かいてんじく, kaitenjiku] (n) axis of revolution
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
無血革命[むけつかくめい, muketsukakumei] (n) bloodless revolution
甲午農民戦争[こうごのうみんせんそう, kougonouminsensou] (n) Donghak Peasant Revolution
科学革命[かがくかくめい, kagakukakumei] (n) scientific revolution
Japanese-English: COMDICT Dictionary
情報革命[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution

-revolution- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนหมุน[n. exp.] (kaēn mun) EN: axis of rotation ; axis of revolution FR: axe de rotation [m]
การโคจร[n.] (kān khōjøn) EN: FR: orbite [f] ; révolution [f]
การหมุนรอบ[n. exp.] (kān mun røp) EN: revolution FR: révolution [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: FR: Révolution française [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Carnation Revolution FR: révolution des œillets [f]
การปฏิวัติเขียว ; การปฏิวัติสีเขียว[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Green Revolution FR: Révolution verte [f]
การปฏิวัติกระฎุมพี[n. exp.] (kān patiwat) EN: bourgeois revolution FR: révolution bourgeoise [f]
การปฏิวัติพลังงาน[n. exp.] (kān patiwat) EN: Energy [R]evolution ; Energy Revolution FR:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam FR: coup d'État de 1932 [m]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: genetic revolution FR:
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. prop.] (kān patiwat) EN: Intellectual Revolution FR:
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: Industrial Revolution FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติทางวัฒนธรรม[n. exp.] (Kān Patiwat) EN: Cultural Revolution FR: révolution culturelle [f] ; Révolution culturelle [f]
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān patiwat) EN: Scientific Revolution FR:
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat) EN: Technological Revolution FR: révolution technologique [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: Industrial Revolution FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติวัฒนธรรม[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Cultural Revolution FR: révolution culturelle [f] ; Révolution culturelle [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
หมุดคณะราษฎร[n. prop.] (Mut Khana R) EN: 1932 Revolution Plaque FR: plaque commémorative de la révolution de 1932 [f]
ปฏิวัติ[n.] (patiwat) EN: revolution ; coup FR: révolte [f] ; révolution [f] ; coup d'État [m] ; putsch [m]
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
ปฏิวัติการศึกษา[n. exp.] (patiwat kān) EN: educational revolution ; revolution in education FR:
ปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (patiwat uts) EN: industrial revolution FR: révolution industrielle [f]
ผิวของการหมุนรอบ[n. exp.] (phiu khøng ) EN: surface of revolution FR: surface de révolution [f]
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: effect a revolution ; overturn a government ; overthrow a government FR: renverser un régime
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary FR:
เปลี่ยนแปลงการปกครอง[v. exp.] (plīenplaēng) EN: change of government ; change of regime ; coup d'état ; revolution FR: changer de régime [m]
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
ทรงตันการหมุนรอบ[n. exp.] (songtan kān) EN: solid of revolution FR: solide de révolution [m]
วงโคจร[n. exp.] (wong khōjøn) EN: orbit ; revolution FR: orbite [f]

-revolution- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturrevolution {f}cultural revolution
Agrarrevolution {f}green revolution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -revolution-
Back to top