ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reverence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reverence, *reverence*,

-reverence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's actually not so much reverence for The Beatles.จริงๆ มันไม่ใช่เป็นการ ยกย่อง "เดอะ บีทเทิลส์" สักเท่าไหร่
I think a little more reverence for the dead is in order.ฉันคิดว่าความเคารพผู้ตายซักหน่อยควรจะมาก่อน
And the fact that the killer put it back in Cole's room, rather than destroy it, further demonstrates his reverence for rock and roll.และการที่ฆาตกรนำ อาวุธที่ใช้ฆาตรกรรมกลับไปไว้ในห้อง แทนที่จะทำลายมัน แสดงถึงความเคารพนับถือของเขาที่มีต่อร๊อคแอนด์โรล
And he'll know we have reverence for his parents.เช่นเดียวกับที่เขาได้รู้ว่าเรานับถือพ่อแม่ของเขาด้วย
My love and reverence for the creator inspires in me the vision of an infinite creation.ความรักและความเคารพ ของฉันสำหรับผู้สร้าง เป็นแรงบันดาลใจในตัวผมวิสัยทัศน์ ของการสร้างที่ไม่มีที่สิ้นสุด
I happen to have greater reverence for historical artifacts than you could ever imagine.ต่อวัตถุทางประวัติศาสตร์ มากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

-reverence- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)

-reverence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
尊王;尊皇;尊皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule
尊王討幕[そんのうとうばく, sonnoutoubaku] (n) reverence for the emperor and the overthrow of the shogunate
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
敬神[けいしん, keishin] (n,adj-no) piety; reverence

-reverence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
นมัสการ[X] (namatsakān) EN: Your Reverence ; Venerable Sir FR:
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
รูปเคารพ[n. exp.] (rūp khaorop) EN: idol ; object of worship ; object of reverence FR:

-reverence- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pietät {f} | aus Pietät (gegenüber)piety; reverence | out of reference (of)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reverence-
Back to top