ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-retinue-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retinue, *retinue*,

-retinue- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A retinue of over 100 virgins on your trip to Pyongyang?เสียงหญิงสาวบริสุทธิ์กว่าร้อยคน ที่ติดตามเจ้าไปเปียงยางงั้นรึ?
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า

-retinue- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P)

-retinue- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
โดยเสด็จ[v.] (dōiset) EN: follow ; be in the retinue FR:
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ตามเสด็จ[v. exp.] (tām sadet) EN: accompany (the royal family) ; be in the royal train ; be in the royal retinue FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -retinue-
Back to top