ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-respiratory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น respiratory, *respiratory*,

-respiratory- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ
Agent Yellow can be fatal especially to the elderly, children, pregnant woman, and those with respiratory disorders...เอเจ้นเยลโล่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ, เด็ก, รวมไปถึงผู้หญิงมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
And then a remarkable coincidence, they each die of respiratory failure with fluid in their lungs.แล้วเรื่องบังเอิญก็บังเกิด ทุกคนตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว มีของเหลวในปอด
In respiratory arrest. Could you come to the hospital?เพราะระบบการหายใจล้มเหลว คุณช่วยมาที่ร.พ.หน่อยได้ไหมครับ
Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS doesn't explain anything, except the breathing.ผมโกหก Crush syndrome
She has Acute Respiratory Distress Syndrome and crush syndrome.เราได้แค่ให้เธออยู่ได้ โดยการกรองของเสียจากเลือด
But there was also respiratory straining with fluid in the lungs, which would indicate drowning.แต่มีน้ำในทางเดินหายใจและมีน้ำอยู่ในปอด ทำให้รู้ว่าเธอสำลักน้ำ
PNH with some sort of respiratory infection...Pnh กับเชื้อบางชนิด ของการติดเชื้อทางเดินหายใจ
And enough time to provoke a respiratory reactionและเวลาที่พอให้มันกระตุ้นให้ระบบการหายใจมีปฏิกิริยา
The smallest amount would trigger respiratory failure.จำนวนเล็กน้อยก็ทำให้การหายใจผิดปกติได้
She... she went into respiratory distress.They said they criked herเธอกำลังมี อาการหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรง พวกเขาบอกเขาเจาะคอเธอ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย
Okay,she's going into respiratory failure.โอเค อวัยวะภายในเธอกำลังจะล้มเหลว

-respiratory- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气道[qì dào, ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, 气道 / 氣道] flue; air duct; air passage; respiratory tract
血蓝素[xuè lán sù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ, 血蓝素 / 血藍素] hemocyanin (protein in the blood of molluscs etc with a respiratory function similar to hemoglobin)
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, 蓝耳病 / 藍耳病] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever
呼吸系统[hū xī xì tǒng, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 呼吸系统 / 呼吸系統] respiratory system
呼吸道[hū xī dào, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄉㄠˋ, 呼吸道] respiratory tract
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, 气管 / 氣管] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct

-respiratory- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS
上気道[じょうきどう, joukidou] (n) upper respiratory tract; upper airway

-respiratory- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบบหายใจ[n. exp.] (rabop hāija) EN: respiratory system ; ventilatory system FR: système respiratoire [m]
โรคไข้หวัดมรณะ[n. exp.] (rōk khaiwat) EN: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) FR:
โรคเมอร์ส (โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง)[n. exp.] (rōk moēs (r) EN: MERS (Middle East respiratory syndrome) FR: MERS [m]
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)[n. exp.] (rōk thāngdo) EN: Middle East respiratory syndrome (MERS) ; Camel flu FR: MERS [m] ; grippe du chameau [f]
ทางเดินหายใจ[n. exp.] (thāng doēn ) EN: respiratory tract FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -respiratory-
Back to top