ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-respectively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น respectively, *respectively*,

-respectively- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement

-respectively- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually FR: progressivement ; pas à pas
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually FR: progressivement ; graduellement
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively FR: dans l'ordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -respectively-
Back to top