ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-respectful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น respectful, *respectful*,

-respectful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never forget to be respectful and obey. And trust and follow your parents words..ไม่ลืมที่จะนับถือและเชื่อฟัง และไว้ใจและปฏิบัติตามถ้อยคำของพ่อแม่
Never forget to be respectful and obey, trust and follow your parent's words all day.ไม่ลืมที่จะนับถือและเชื่อฟัง ไว้ใจและปฏิบัติตามถ้อยคำของพ่อแม่ทุกวัน
I don't think it's respectful to not pay a visit to an elder in the hospital.ฉันคิดว่ามันไม่สมควรที่จะไม่ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล
That's the respectful way to go I think.นั่นคือหนทางที่น่านับถือ ฉันคิดนะ
To be a good scientist, you must have a respectful awe for the laws of nature.การที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี เธอต้องมีความเคารพต่อกฏของธรรมชาติ
I'm normally much more respectful of women even in my dreams.แต่ผมก็ให้ความเคารพ กับผู้หญิงนะ แม้แต่ฝัน
We spent seven hours trying to negotiate an arrangement where we would try to be respectful of their side.เขาพยายามจะแก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ แต่เขาก็หาคนช่วยไม่ได้
I bid you all the most respectful farewellข้าขอกล่าวคำอำลาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง
I would like to hear it. If you know a more respectful way to speak to an attending surgeon,ถ้าเธอรู้วิธี ที่จะพูดกับแอดเทนดิ้ง ด้วยความเคารพกว่านี้ ฉันก็อยากจะฟังมันเหมือนกัน
What's the respectful period of mourningควรจะไว้อาลัยให้นานเท่าไหร่ดี?
Well, obviously, you're respectful and highly qualified.อืม คุณดูน่านับถือ และคุณภาพคับแก้ว
Call me. And Jeff, you need to be more respectful of our time.เจฟ เธอควรเคารพเวลาพวกเรามากกว่านี้นะ

-respectful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
[yǐ, ㄧˇ, 顗] pleasing; respectful manner
敬启[jìng qǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˇ, 敬启 / 敬啟] respectful closing to a letter
[zhī, ㄓ, 祗] respectful (ly)

-respectful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御心[みこころ, mikokoro] (n) (1) respectful term for another's spirit; (2) God's heart or spirit (in Christianity); Lord's will
貴僧[きそう, kisou] (n) high priest; respectful form of address to a priest
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful

-respectful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มานิต[n.] (mānit) EN: respectful person FR: personne respectable [f]
มีสัมมาคารวะ[adj.] (mī sammā kh) EN: deferential ; respectful ; well-behaved FR: respectueux
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli

-respectful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -respectful-
Back to top