ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resist, *resist*,

-resist- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคเสธ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
แบ่งรับแบ่งสู้ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement Syn. ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"to resist the imperialist tide to the end... and beyond the end. "{\cHFFFFFF}"เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม น้ำขึ้นน้ำลงไปที่สิ้นสุด ... {\cHFFFFFF}และเกินกว่าที่สิ้นสุด "
I couldn't resist the temptation, so I killed herฉันไม่ต้านการล่อ,\ Nso ที่ฉันฆ่าของเธอ .
Naturally, I could hardly resist putting in an appearance.จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้คิดหรอก ว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้
Quite difficult, I would think for the police to resist the temptation...ยาก, ฉันคิดว่าสำหรับ ตำรวจเพื่อต่อต้านการล่อ ...
How could any woman resist you?ผู้หญิงที่ไหนจะใจแข็งกับเจ้า
But I'm from an island, I can't resist the snow.อ๋อ.. จำได้ นี่ฉันโตมาในเขตหนาวนะ หิมะทำอะไรฉันไม่ได้หรอก
So you couldn't resist and sided with him?งั้นเธอก็ไม่สามารถสู้เคียงข้างเขาได้?
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ
I could resist again at the heat of the momentชั้นอาจจะไม่ยอมอีกในตอนนั้น
The more you resist them... the greater the damage will be.ยิ่งพยายามฝืนเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทรมานเท่านั้น
Told you she'd stay. She can't resist my animal magnetism.เธอต้านทางแรงดึงดูดของสัตว์ไม่ได้หรอก
I'm trying to resist peer pressure to do all sorts of things... that I know that I shouldn't do, but some of them I kind of want to do.หนูพยายามต่อต้านแรงกดดัน จากเพื่อนๆ ที่ยุให้ทำ สิ่งที่หนูไม่ควรทำ แต่บางทีหนูก็อยากทำ

-resist- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, 耐劳 / 耐勞] hardy; able to resist hardship
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force
抗击[kàng jī, ㄎㄤˋ ㄐㄧ, 抗击 / 抗擊] resist (a military attack)
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, 抗美援朝] Resist US, help North Korea (1950s slogan)
抗日[kàng Rì, ㄎㄤˋ ㄖˋ, 抗日] to resist Japan (esp. during WW2); anti-Japanese (esp. wartime activities)

-resist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
แข็งขืน[v. exp.] (khaeng kheū) EN: resist FR:
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
แพ้ใจ[v.] (phaē jai) EN: admit defeat ; give in ; can't resist FR:
ผ่าเหล่าผ่ากอ[v. exp.] (phālao phā ) EN: resist the tradition FR:
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
สู้รบตบมือ[v. exp.] (sūroptopmeū) EN: fight over ; resist FR:
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
ต้านทานฤทธิ์ยา[v. exp.] (tānthān rit) EN: resist drug action FR:
ยา[v. exp.] (tān yā) EN: resist drug action FR:
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand FR: durer ; résister
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 

-resist- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lötstopplack {m}solder resist
Lötstoppmaske {f}solder resist mask

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resist-
Back to top