ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resilience-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resilience, *resilience*,

-resilience- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And yet to have come so far still bearing the Ring the Hobbit has shown extraordinary resilience to its evil.และเขามาได้ไกลมาก โดยที่มีแหวนมาด้วย เเสดงว่าเขามีพลังต่อต้าน ความร้ายกาจของมัน
I feel like I have a-a newfound resilience and focus.ฉันรู้สึกว่าฉันได้ค้นพบ สิ่งที่สนใจสิ่งใหม่ๆ
Do you think that your people should be rewarded for their resilience and strength?คุณคิดบ้างมั้ยว่าประชาชน ควรได้รับการตอบแทน สำหรับการปรับตัว และความเข้มแข็ง

-resilience- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハリとコシ[, hari to koshi] (exp) bounce and resilience (of hair)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resilience-
Back to top