ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-requiem-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น requiem, *requiem*,

-requiem- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
**[ Requiem Continues ]สั่งยังกะผมว่างงานนักนี่

-requiem- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安魂弥撒[ān hún mí sa, ㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄇㄧˊ ㄙㄚ˙, 安魂弥撒 / 安魂彌撒] Requiem Mass (Catholic)

-requiem- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands)
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark)
サンドバーシャーク;サンドバー・シャーク[, sandoba-sha-ku ; sandoba-. sha-ku] (n) (See ヤジブカ) sandbar shark (Carcharhinus plumbeus, a species of requiem shark)
シルキー・シャーク;シルキーシャーク[, shiruki-. sha-ku ; shiruki-sha-ku] (n) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
タイワンヤジブカ[, taiwanyajibuka] (n) pigeye shark (Carcharhinus amboinensis, species of tropical requiem shark)
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil)
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark)
トガリアンコウザメ[, togariankouzame] (n) spadenose shark (Scoliodon laticaudus, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
トガリザメ属[トガリザメぞく, togarizame zoku] (n) Nasolamia (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose only member is the whitenose shark)
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific)
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark)
ニシレモンザメ[, nishiremonzame] (n) lemon shark (Negaprion brevirostris, species of requiem shark)
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic)
ハビレ[, habire] (n) bignose shark (Carcharhinus altimus, species of circumglobal requiem shark)
ブラジルヒラガシラ[, burajiruhiragashira] (n) Brazilian sharpnose shark (Rhizoprionodon lalandii, species of requiem shark found in the western Atlantic Ocean)
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific)
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China)
メジロザメ科[メジロザメか, mejirozame ka] (n) (See レクイエムシャーク) Carcharhinidae (family of migratory live-bearing requiem sharks found in warm seas)
ヤジブカ[, yajibuka] (n) sandbar shark (Carcharhinus plumbeus, a species of requiem shark)
葦切鮫[よしきりざめ;ヨシキリザメ, yoshikirizame ; yoshikirizame] (n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark)
黒尖鮫[くろとがりざめ;クロトガリザメ, kurotogarizame ; kurotogarizame] (n) (uk) (See シルキー・シャーク) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -requiem-
Back to top