ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-replication-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น replication, *replication*,

-replication- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a replication rate this aggressive, you would have been dead by morning.จากอัตราที่มันรุกรานในแบบจำลองแล้ว, ถึงตอนเช้าคุณคงจะต้องตายไปแล้ว
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ
They brought in, I was told, $1 million worth of volcanic ash, and basically set up the exact replication of the mountain with respect to the various tiers of the volcanic ash.พวกเขามาหาผมแล้วบอกว่า ค่าเถ้าภูเขาไฟหนึ่งล้านเหรียญฯ แต่เราจะคุมงบได้แน่นอนกว่า ถ้าจำลองภูเขาขึ้นมา และสิ่งต่างๆเช่น ชั้นของเถ้าภูเขาไฟ

-replication- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
レプリケーション[れぷりけーしょん, repurike-shon] replication

-replication- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิจัยซ้ำ[n. exp.] (kān wijai s) EN: replication research FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -replication-
Back to top