ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-repetition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repetition, *repetition*,

-repetition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If that repetition is proof of life...ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิตอยู่...
Yeah, it's palilia. It's the involuntary repetition of words.ใช่มันคืออาการพูดซ้ำเร็ว/Nคือการพูดคำซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ
STRANGULATION'S A REPETITION OF HIS LAST MURDER OF ZOE.เขารัดคอเหยื่ออีกครั้ง นอกจากเคสโซอี้
And because of the repetition of details at the crime scenes, we know that his ritual is essential to him.และข้อมูลจากที่เกิดเหตุ ทำให้เรารู้ว่าวิธีการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขา
"Tomorrow, you promise yourself, will be different, yet tomorrow is too often a repetition of today.""พรุ่งนี้ คุณสัญญากับตัวเองว่า จะปรับปรุงตัว คำว่าพรุ่งนี้มันถูกพูดซ้ำ ๆ บ่อยเกินไปสำหรับวันนี้"
Yes, that's right. I've found that repetition and routine are the keys to getting through to him.อืม จริง ฉันพบว่ากิจวัตรซ้ำ ๆ นั่น
A repetition of the last one.ว่าในศตวรรษนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำจากเรื่องที่ถูกปรุงแต่ง
Out of repetition comes variation.จากความซ้ำซากมาเป็นความหลากหลาย

-repetition- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
重复启动效应[chóng fù qǐ dòng xiào yìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 重复启动效应 / 重複啟動效應] repetition priming effect

-repetition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
千日手[せんにちて, sennichite] (n) potentially endless repetition of moves
畳語[じょうご, jougo] (n) {ling} syllable repetition (indicating plurals)
踊り字;踊字(io);躍り字;躍字[おどりじ, odoriji] (n) iteration mark (used to represent repetition of the previous character); ditto mark
Japanese-English: COMDICT Dictionary
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition

-repetition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จบ[n.] (jop) EN: end ; repetition ; round FR: fin [f]
การกล่าวซ้ำ[n. exp.] (kān klāo sa) EN: repetition ; paraphrasing FR:
การซ้ำซ้อน[n.] (kān samsøn) EN: repetition FR: répétition [f]
การซ้อมใหญ่[n. exp.] (kān sømyai) EN: rehearsal FR: répétition générale [f]
การย้ำ[n.] (kān yam ) EN: repetition FR:
ลำบากกว่าหลายเท่า[n. exp.] (lambāk kwā ) EN: FR: problèmes à répétition [mpl]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt) EN: rehappened history ; history repeats itself FR: répétition de l'histoire [f]
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ซ้อมใหญ่[v.] (sømyai) EN: hold rehearsal FR: tenir une répétition générale
ยมก (ๆ)[X] (yamok) EN: [repeat symbol of Thai writing system represented by «ๆ »] FR: [symbole de répétition symbolisé par «ๆ »]
ยิก[adv.] (yik) EN: repeatedly ; over and over again FR: à répétition ; encore et encore
ยิก ๆ = ยิกๆ[adv.] (yik-yik) EN: repeatedly ; over and over again FR: à répétition ; encore et encore

-repetition- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufwiederholung {f}call repetition
Impulsfolge {f}pulse repetition
Rückfall {m} [jur.]subsequent offence; repetition of an offence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -repetition-
Back to top