ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-renunciation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น renunciation, *renunciation*,

-renunciation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Great. Would you like to sign a renunciation contract to your body?ดีล่ะ อยากเซ็นต์สัญญายอมความทางร่างกายมั้ย?

-renunciation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P)
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection

-renunciation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิเนษกรมณ์[n.] (aphinētsakr) EN: the Great Renunciation ( of the Buddha) FR:
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมวิตก[n.] (nēkkhammawi) EN: thought of renunciation ; thought free from selfish desire FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -renunciation-
Back to top