ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-regularly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regularly, *regularly*,

-regularly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're interrupting your regularly scheduled program to bring you this terrifying report of a terrorist takeover of Jordan Tower which ended only moments ago.เราขอแทรกเวลาของรายการปกติสักครู่ เพื่อรายงานข่าวที่น่าตกใจ... ...เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายบุกเข้ายึดอาคาร จอร์แดนหลังเหตุการณ์เพิ่งยุติไปเมื่อครู่.
Anyone else regularly use your place? Friends, relatives?มีคนแวะมาที่นี่บ่อยมั้ย อาจเป็นเพื่อนหรือญาติของคุณ
We now continue with regularly scheduled programming, but stay tuned for continuing coverage of this bizarre story, as it unfolds.ตอนนี้ขอกลับไปยัง รายการปกติของสถานี โปรดติดตาม ความคืบหน้าต่อไป ของเรื่องพิลึก ที่เปิดเผยนี้
Ever since he started coming regularly to Myeong Pi Parlour, he started to avoid my friend.ตั้งแต่เขาเริ่มมาีเรือนรับรองเมียง บินเป็นประจำ เขาก็หลีกเลี่ยงที่จะพบเพื่อนของฉัน
She regularly forgets my birthday,เธอเป็นคนที่ลืมวันเกิดฉันเสมอ
And only one that's regularly enforced.มีข้อเดียวที่ถูกปฏิบัติมา.. เป็นประจำ
I regularly disinfect my hands, and I avoid contact with other people on general principle.ผมล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ และมีวินัยในการเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น
In my regularly scheduled study group.กับกลุ่มติวตามนัดของผมเอง
I mean, this club regularly pays tribute to pop culture, and Britney Spears is pop culture!ผมหมายความว่าพวกเรา ก็ร้องเพลงป๊อปเป็นประจำ และบริทนี่ย์ สเปียรส์ ก็ร้องเพลงป็อป!
The rest of her jewellery has been regularly cleaned, but not her wedding ring.เครื่องประดับทุกอย่างของเธอ ถูกทำความสะอาดเป็นประจำ ยกเว้นแหวนแต่งงาน
State of her marriage right there. The inside is shinier than the outside, so it's regularly removed.สถานะการแต่งงานของเธอ แหวนด้านในเงากว่าด้านนอก
You and Daniel went camping regularly in the woods?คุณและแดเนียลไปตั้งแคมป์ในป่ากันเป็นประจำเหรอ

-regularly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit

-regularly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
กิจจะลักษณะ[adv.] (kitjalaksan) EN: formally ; systematically ; officially ; regularly ; methodically FR:
มิได้ขาด[adv.] (midāi khāt) EN: regularly ; continually ; constantly ; without fail ; incessantly FR: sans cesse
เนืองนิตย์ ; เนืองนิจ[adv.] (neūang-nit) EN: regularly ; constantly ; often FR:
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นนิจ[adv.] (pen nit) EN: regularly ; constantly FR:
เป็นนิตย์[adv.] (pennit) EN: regularly ; always FR:
เป็นนิจศีล[adv.] (pen nitjasī) EN: routinely ; regularly ; habitually FR:
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอมา[adv.] (samoē mā) EN: regularly ; always FR: toujours
เสมอหน้า[adv.] (samoēnā) EN: regularly FR:
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ตะพัด[adv.] (taphat) EN: regularly ; spreading out rapidly and endlessly ; all the time ; a lot FR:
ทุกที[adv.] (thukthī) EN: always ; regularly ; every time ; more and more FR: à chaque fois
อย่างสม่ำเสมอ[adv.] (yāng samams) EN: regularly ; habitually FR: régulièrement ; avec une régularité absolue
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -regularly-
Back to top