ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-referee-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น referee, *referee*,

-referee- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน
Only a soccer referee in baseball field can cross something like that.มีแต่กรรมการฟุตบอลในสนามเบสบอลที่สามารถข้ามทางม้าลายนั้นได้
You look like referee Moreno from World cup.คุณดูคล้ายผู้ตัดสิน Moreno ในฟุตบอลโลกเลย
He gave the referee nowhere to go. Vicente was really clipped down.ทำให้กรรมการไม่มีทางเลือกอื่น บิเซนเต้ก็ยังนอนอยู่
The referee had no option, he had to go.กรรมการไม่มีทางเลือก ก็เลยต้องให้ใบแดงไป
The referee gives a penalty!กรรมการ ชี้ให้เป็นจุดโทษครับ
Today's referee is Colin Hawke from New Zealand.ผู้ตัดสินในวันนี้ได้แก่ คอลลิน ฮอว์ค จากประเทศนิวซีแลนด์
It is worth mentioning that the Chinese referee inside panel of judgesนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีและหน้าตาของชาวจีน
# Jigga I be Spik'd out # # I could trip a referee #จนกว่าฉันจะพูดออก ขอสัญจรแบบคนกลาง
What we mean by "no three knockdown rule"... is basically whatever the referee sees fit for competition.นักมวยไม่สามารถบันทึกได้ โดยระฆัง สิ่งที่เราหมายถึง "ไม่สามล้มลง กฎ" เป็นพื้นสิ่งที่ผู้ตัดสิน
The referee has already stopped the fight! Mamma mia!กรรมกรยุติการชกแล้วครับ ให้ตายสิ

-referee- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving

-referee- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ch) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator FR:
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān ta) EN: umpire ; referee ; judge FR: juge [m] ; arbitre principal [m]
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant referee FR: arbitre assistant [m]
ผู้ตัดสิน[n.] (phūtatsin) EN: referee ; judge ; umpire FR: arbitre [m] ; juge [m]
ผู้ตัดสินนานาชาติ[n. exp.] (phūtatsin n) EN: international referee ; international juru FR: arbitre international [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -referee-
Back to top