ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reconcile-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reconcile, *reconcile*,

-reconcile- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So while I understand your impulse to do your own thing and I admire it in some small way if you want to stay with Steel Dragon then you have to reconcile yourself to doing the Steel Dragon thing.เราจะเหลือคนดูอยู่แค่ครึ่งเดียว พวกลูกแกะก็หมดสนุก กับสไตล์ร็อคที่เขาชอบ ฉันเข้าใจแรงกระตุ้นในการแต่งเพลงของนาย
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
I'm just not sure how to reconcile this...ผมเพียงแค่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันลงตัวได้อย่างไร
I could not reconcile sleep since then.มันทำให้ชั้นนอนไม่หลับเลยนับแต่นั้นมา
It is one thing to reconcile these things with God,นั่นเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อความถูกต้อง..
It's just hard for me to reconcile this suburban housewife with the girl...ฉันแทบทนดูไม่ได้ที่เห็น แม่บ้านชานเมืองกับเพื่อนเก่า
I just want to reconcile with her.ผมแค่อยากคืนดีกับเธอ
Seriously now. How do you reconcile your belief in a higher power--in a God-- with what you've done?จริงจังกันหน่อยดีกว่า แกจะบอกว่าเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง กับสิ่งที่แกทำลงไป?
Julian's radical view of time grows out of the Wheeler-DeWitt equation, a mathematical exercise from the 1960s that sought to reconcile Einstein's relativity with quantum mechanics.มุมมองความรุนแรงของเวลาจูเลียน เติบโตจากการล้อดีวิท สม, การออกกำลังกายทางคณิตศาสตร์ จากปี 1960
This business planning program does not only reconcile with the residents, it's also simultaneously helpful to the resort.เอกสารการวางแผนธุรกิจฉบับนี้ คือช่วยประนีประนอมกับชาวบ้านและเวลาเดียวกันก็ช่วยรีสอร์ทด้วย
I come up here sometimes when I can't sleep or I'm trying to reconcile particle data, or when Darcy's driving me crazy.ฉันมาขึ้นบนนี้บางครั้ง เวลาที่ฉันนอนไม่หลับ หรือเวลาฉันพยายามวิเคราะห์ข้อมูล หรือตอนดราซี่ทำให้ฉันสติแตก
Hard to reconcile you in the Lord's house.ยากที่จะเจอนายในโบสถ์ของพระเจ้า

-reconcile- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)

-reconcile- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ขอคืนดี[v. exp.] (khøkheūn dī) EN: reconcile FR:
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies ; mediate in a dispute FR:
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate FR:
งอนง้อ[v.] (ngøn-ngø) EN: reconcile ; try to smooth things over FR:
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile FR: transiger ; composer ; trouver un compromis
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ญาติดีกัน[v. exp.] (yātdī kan) EN: reconcile FR: se réconcilier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reconcile-
Back to top