ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-recommendation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น recommendation, *recommendation*,

-recommendation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ
Mr. LaPlante my job is to make a recommendation for sentencing, based on this interview.เอาน่า ไม่เป็นไรหรอกนะ
Oh, and I did send in that recommendation you requested.และครูก็ส่งจดหมายรับรองที่เธอขอให้แล้วนะ
Through a recommendation I was accepted into a university close to Tokyoหลังจากได้รับใบประกาศ ...ผมมีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ใกล้ๆ้โตเกียว
They agree with my recommendation completely.ทุกคนเห็นพ้อง กับความเห็นที่ฉันเสนอไป
I sent that recommendation for your promotion upstairs, Escobarฉันฝากเรื่องเลื่อนยศนายให้แล้ว เอสโคบาร์
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens.คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น
Sir, what abort recommendation is Aria talking about?ท่านค่ะ อาเรียพูดถึงคำแนะนำให้ล้มเลิก มันคืออะไรค่ะ?
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา

-recommendation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, 推荐信 / 推薦信] recommendation letter
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, 推荐书 / 推薦書] recommendation letter

-recommendation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation
リコメンデーション[, rikomende-shon] (n) recommendation
レコメンデーション[, rekomende-shon] (n) recommendation
勧告案[かんこくあん, kankokuan] (n) recommendation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation

-recommendation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice ; recommendation FR: conseil [m] ; recommandation [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū nae) EN: letter of introduction ; letter of recommendation FR:
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū rap) EN: certificate ; letter of recommendation FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]

-recommendation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation
Empfehlungsschreiben {n}letter of recommendation
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation
Anraten {n} | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -recommendation-
Back to top