ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-recognize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น recognize, *recognize*,

-recognize- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
You don't recognize her?คุณจำเธอไม่ได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did they recognize it?เเล้วพวกเขาจํามันได้ยังไง
Who can recognize her?ใครสามารถรับรู้ของเธอ?
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก
I wonder if he'll recognize me.ไม่รู้ว่าเขาจะจำผมได้รึเปล่า
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย
Do you recognize these objects?คุณรู้จักวัตถุเหล่านี้หรือไม่ ใช่.
How could he recognize me, uncle?วิธีการที่เขาสามารถรับรู้ฉันลุง?
You may recognize one of the specimens from Africa.คุณอาจจะรู้จักหนึ่งใน ตัวอย่างจากแอฟริกา
Yet when I look around, I don't recognize anyone.เมื่อผมมองไปรอบๆ, ผมจำใครไม่ได้สักคนเดียว.
We just don't recognize life's most significant moments ... while they're happening.เราไม่ทันคิดถึงช่วงเวลา ที่สำคัญที่สุดในชีวิต ตอนมันเกิดขึ้น
Uh, how will we recognize this Dr.Schneider when we see him?อ้า, เราจะรู้ได้อย่างไร... ว่าใครคือดร.ชไนเดอร์ ตอนเราเห็นเขา..

-recognize- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识泰山[bù shí Tài shān, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 不识泰山 / 不識泰山] can't recognise Mt Taishan (成语 saw); fig. not to recognize a famous person
不识高低[bù shí gāo dī, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄍㄠ ㄉㄧ, 不识高低 / 不識高低] can't recognize tall or short (成语 saw); doesn't know what's what
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ˋ, 彻悟 / 徹悟] fully aware; to recognize fully
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
认人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, 认人 / 認人] to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
认人儿[rèn rén r, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄖ˙, 认人儿 / 認人兒] erhua variant of 認人|认人, to recognize people (of babies); to be able to tell people apart

-recognize- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
人違え[ひとちがえ, hitochigae] (n) mistaken identity; person so changed that it's hard to recognize him (recognise)
見分けがつく;見分けが付く[みわけがつく, miwakegatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to be able to tell apart; to distinguish; to recognize

-recognize- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำหน้าได้[v.] (jam nā dai) EN: recognize s.o. FR: reconnaître qqn
คุ้นตา[v. exp.] (khun tā) EN: appear familiar ; look familiar ; be a familiar sight ; recognize FR: sembler familier
นึกออก[v. exp.] (neuk-øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize FR: se rappeler ; se souvenir
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize FR: accueillir ; recevoir
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of ; know ; be informed ; take cognizance (of) FR: reconnaître ; admettre
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of FR: connaître ; savoir ; être au courant ; faire la connaissance de
รู้จำ[v. exp.] (rū jam) EN: recognise ; recognize (Am.) FR: reconnaître
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -recognize-
Back to top