ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rebuff-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rebuff, *rebuff*,

-rebuff- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I don't need to know how to rebuff the advances of a genetic splice between Barbie and Shakira.เพราะผมไม่ต้องเรียนรู้ การปฏิเสธ... บาร์บี้หรือชากีร่า มันไม่มีวันเกิดขึ้น

-rebuff- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rebuff-
Back to top