ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reasonably-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reasonably, *reasonably*,

-reasonably- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm reasonably fond of my own.และฉันมีเหตุผลที่รักของตัวเอง
"may be reasonably looked up to as one of the most illustrious personages in the land.""บางทีอาจจะต้องยำเกรงอย่างมีเหตุผลต่อ หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดินนี้"
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้
I'm young, reasonably good-looking.แน่นาน ฉันไม่ว่างนี่
Problem is, Diamond, no one's gonna believe that after I take the heroin I have in my pocket and put it in the glove box of the reasonably priced minivan you hav parked over there.ปัญหาก็คือว่า ไม่มีใครเขาเชื่อหรอก หลังจากที่ผมเอาเฮโรอีน ที่ผมมีในกระเป๋าเสื้อของผม และใส่ไว้ในช่องถุงมือ ในรถตู้มีราคาเหมาะสมที่คุณได้จอดอยู่ที่นั่น
You know, now that you mentioned it, could you point us in the direction of a reasonably priced motel ?พอคุณพูดขึ้นมาผมก็เลยนึกได้ คุณพอจะบอกทางไปที่พัก ที่ราคาย่อมเยาได้ไหมครับ
It's not completely unfeasible. He is a reasonably charming guy.ไม่หรอกค่ะ เขาเสน่ห์แรงจะตาย
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.หากลูกได้น้อมรับ ต่อความประสงค์ของพระองค์ ซึ่งลูกอาจพบความสุขของชีวิตตามสมควร และอาจพบความสุขล้ำเลิศตลอดไป กับพระองค์ในชาติหน้า
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.อย่างที่มันเป็นไป ไม่ใช่อย่างที่ข้าพระองค์อยากให้เป็น โดยเชื่อว่าพระองค์ จะทรงทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง
Out of the three cities, there's only one with a reasonably high chance of success.ทั้ง 3 เมือง มีเพียงที่เดียวที่จะมีโอกาสสูง ที่จะทำสำเร็จ
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ
For as long as is reasonably possible.ให้นานเท่าที่จะจำเป็น

-reasonably- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably

-reasonably- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately FR:
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately FR:
สมราคา[X] (som rākhā) EN: good value for money ; reasonably priced ; worth the price FR: ça vaut son prix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reasonably-
Back to top