ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ravine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ravine, *ravine*,

-ravine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
GRANDFATHER: "Westley and Buttercup raced along the ravine floor."เวสต์ลีย์และบัตเตอร์คัพเดินทางผ่านก้นเหวอย่างรวดเร็ว
Aimee's body is at the bottom of the ravine with a cracked spine.ว่าศพของเอมมี่อยู่ที่ก้นหุบเขาบริเวณสันหินที่แตก
A retired New York fireman, Randall Meade, pulled the children from a burning bus that had rolled into a ravine off the Jersey Turnpike.นักดับเพลิงที่เกษียณอายุแล้ว แรนเดล มี้ด เขาได้ช่วยเด็กออกจากรถบัสที่กำลังลุกไหม้ โดยรถบัสได้ขับเคลื่อนเข้าไปใน หุบเขาเจอร์ซี่ เทินไพค์
I was asleep in the ravine and they appeared like magic, not far away.ผมนอนอยู่ในหุบเขา แล้วพวกเขาก็โผล่มาเหมือนมีเวทมนตร์ ไม่ไกลเท่าไหร่
We are heading down the ravine towards the Chichal Village.เรากำลังมุ่งหน้าลงหุบ ต่อ ชิไค วิลเลจ
The ravine is too deep to cross.หุบเขานั่นมันลึกเกินไป
All that came through the wire was that the body of Lucy Robbins was found in the front seat of her Wagoneer at the bottom of a ravine 15 miles west of Newberry Springs in the Mojave Desert.พบศพของลูซี่ เสียชีวิตอยู่บนเบาะหน้ารถของเธอ สุดถนนราวีนห่างไป 15ไมล์จากนิวเบอร์รี่สปริง
Head left. The ravine empties.เลี้ยวซ้าย ไปทางหุบเขา
Same ravine where we found our stray woodcutter.ที่เดียวกันกับที่เราเจอคนตัดไม้เร่ร่อน

-ravine- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine
深淵[しんえん, shin'en] (n,adj-no) abyss; ravine

-ravine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหว[n.] (hēo) EN: abyss ; chasm ; gorge ; ravine FR: gouffre [m] ; abîme [m] ; abysse [m] ; ravin [m]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
ตกเหว[v. exp.] (tok hēo) EN: plunge into ravine FR: tomber dans un ravin
โตรก[n.] (trōk) EN: ravine ; gorge ; canyon ; deep crevices FR: ravin [m] ; gorges [fpl] ; crevasse [f] ; canyon [m] ; cañon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ravine-
Back to top