ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raspberry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raspberry, *raspberry*,

-raspberry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
We've got raspberry jam, an apple tart....เรามีแยมราสเบอร์รี่มีแอ๊ปเปิ้ลทาร์ด
How do you feel about little raspberry kites?คิดอย่างไรกับว่าวรัสเบอรรี่
And, uh, I will have a- a blue raspberry Slushee.และ เอ่อ ผมขอ.. ขอสลัชชี่ราสเบอร์รี่
A chocolate souffle, drizzled with a raspberry coulis. And February's issue is devoted entirely to creme fraiche!อู๊ แล้วเล่มเดือนกุมภา เราจะอุทิศทั้งหมดให้กับ
I like Korean raspberry wine.ฉันชอบไวน์ราสเบอร์รี่เกาหลี
And for dessert, a raspberry Bavarian cream.และสำหรับชองหวาน ราสเบอรี่ บาวาเีรียนครีม
As for the raspberry Bavarian cream, I am taking it to the office.ส่วน ราสเบอรี่ บาบาเรี่ยนครีมฉันจะเอาไปที่ทำงาน
A classic white cake with raspberry genoise.เค้กสีขาว โปะหน้าด้วยราสเบอร์รี่
Although, for the record, on one occasion, she licked her thumb to remove raspberry jelly from the corner of my mouth.แต่ว่าจากที่ผ่านมา มีครั้งหนึ่ง เธอเลียนึ้วโป้งตัวเ้พื่อที่จะเอาเยลลี่ราสเบอรี่ออก จากมุมของปากฉัน
It's raspberry jam.มันเป็นแยมราสพ์เบอรี่น่ะ
Let's go get some convenience store taquitos and wash 'em down with blue raspberry wine coolers.Let's go get some convenience store taquitos and wash 'em down with blue raspberry wine coolers.

-raspberry- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, 波森莓] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry)

-raspberry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木苺;木莓;懸鉤子[きいちご;キイチゴ, kiichigo ; kiichigo] (n) (uk) raspberry (any plant of genus Rubus, esp. Rubus palmatus var. coptophyllus)
苗代苺[なわしろいちご;ナワシロイチゴ, nawashiroichigo ; nawashiroichigo] (n) (uk) native raspberry (Rubus parvifolius)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raspberry-
Back to top