ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ramble-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ramble, *ramble*,

-ramble- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get really, really nervous, and then you ramble on for a couple seconds, and then...คุณก็จะทำท่าประสาทๆ แล้วก็พูดวนไปเวียนมา อีกสองสามวินาที จากนั้น
Ahh, you ramble so much.เฮ้อ เธอนี่ก็พูดไปเรื่อย
He might ramble a lot, he might nervously strum his guitar,เค้าอาจจะพูดเรื่อยเปื่อย อาจจะเล่นกีตาร์ห่วยสุดๆ แต่ เอ่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำแนะนำแบบพ่อ-ลูกแล้ว
I'll finish making the tea, while you narcissistically ramble on about whatever's troubling you.ระหว่างที่นายสนใจแต่ตัวเองพร่ำเพ้อไปเรื่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่รบกวนจิตใจนายอยู่
That wurlitzer over there roars to life, plays ramble on for, like, four whole minutes, and then just goes dark.ไอ้เจ้าเครื่องดนตรีที่อยู่ตรงนั้น ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เล่นเพลงได้ซักประมาณ 4 นาที และหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็กลับมามืดเหมือนเดิม
That's because while you were listening to Father Douglas ramble on about Saint Francis or whateverนั่นเป็นเพราะในขณะที่คุณกำลัง ฟังพ่อดักลาส เดินเล่นที่เกี่ยวกับเซนต์ฟรานซิ หรืออะไรก็ตาม

-ramble- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
วกไปเวียนมา[v. exp.] (wok pai wīe) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on FR:
วกเวียนไปมา[v. exp.] (wokwīen pai) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on ; zigzag FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ramble-
Back to top