ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-puzzled-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น puzzled, *puzzled*,

-puzzled- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, Mr. Jones, we're puzzled as to just who you are.ตรงไปตรงมานะคุณโจนส์ เรางงว่าคุณคือใคร
A force that has puzzled many minds. Please, I have very little time.พลังอำนาจนี้ประกอบด้วยหลายสิ่ง อย่าง\ได้โปรด ข้ามีเวลาไม่มาก
Philosophers and scientists have puzzled over that question for thousands of years.นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ได้งง กับคำถามที่ว่า เป็นพัน ๆ ปี
I have to admit I was a bit, uh, puzzled when I heard you were still looking into that.ฉันต้องยอมรับเลยว่า ฉันค่อนข้างสงสัยนิดหน่อย ตอนที่ฉันได้ยินว่า เธอยังตามคดีนั้นอยู่
It puzzled Wegener that fossils of the same species of a now-extinct fern were reported to be found on both sides of the Atlantic.ว่าฟอสซิลของสปีชีส์เดียวกัน ของเฟิร์นตอนนี้สูญพันธุ์ ได้รับรายงานที่จะพบในทั้งสอง ด้านของมหาสมุทรแอตแลนติก แม้อยากรู้อยากเห็นมาก ขึ้นมีการค้นพบฟอสซิล
Another genius was puzzled by another aspect of the same mystery.อัจฉริยะอีกงงด้านอื่น ของความลึกลับเดียวกัน

-puzzled- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought

-puzzled- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
ดูไม่ออก[v. exp.] (dū mai øk) EN: not understand ; be puzzled by ; cannot tell FR:
ละลวย[v.] (lalūay) EN: feel puzzled FR:
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
พิศวงสงสัย[adj.] (phitsawongs) EN: puzzled ; mystified FR:
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -puzzled-
Back to top