ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-putrid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น putrid, *putrid*,

-putrid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
That is the putrid stench of failure.(เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว
In fact, the only thing that's settling here is the sediment at the bottom of your putrid water.ความจริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะตกลงที่นี่ คือตะกอนที่ตกอยู่ใต้น้ำที่เน่าเหม็นของคุณ ได้มั้ย
They're putrid now.แผลมันเน่าเหม็นหมดแล้ว
Is it true you exhume putrid spectre of decimation?จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ?
You'd rather be listening to those putrid new songs?ชอบเพลงรอบกองไฟแต๋วแหววเหรอ

-putrid- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茹鱼[rú yú, ㄖㄨˊ ㄩˊ, 茹鱼 / 茹魚] putrid fish

-putrid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse

-putrid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented FR: rance ; putride ; putréfié
เฟะ[adj.] (fe) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; FR:
เฟอะ[adj.] (foe) EN: rotten ; muddy ; putrid ; decomposed FR: putride
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เน่าเฟะ[adj.] (nao fe) EN: putrid FR:
เน่าเหม็น[adv.] (nao men) EN: stinking ; putrid FR: putride
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier
สาง[adj.] (sāng) EN: putrid FR:
ท้องผุท้องพัง[adj.] (thøngphuthø) EN: putrid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -putrid-
Back to top