ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-punctuality-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น punctuality, *punctuality*,

-punctuality- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา
I know how much punctuality means to you.ฉันรู้ว่าความเที่ยงตรงสำคัญกับเธอแค่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -punctuality-
Back to top