ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-publicly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น publicly, *publicly*,

-publicly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not if it's publicly declared, perhaps.ไม่ ถ้ามันถูกประกาศแจกแจงทรัพย์สิน
You will publicly state there is no underground group or... ..these guys are gonna take your balls.[Dialogue Drowned Out By Noise] บ๊อบ แกจัดการ
Then why has Cusimano, a reputable professional, who, five years ago, had the honor of extracting one of II Duce's teeth publicly declare that he is your fiancé?งั้นทำไมคูซิมาโน่หมอที่มีชื่อเสียง... ผู้ซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้ว... ได้รับเกียรติให้ถอนฝันท่านอิลดูซ...
But unlike someone under a banyan tree all publicly traded corporations has been structured through a series of legal decisions to have a peculiar and disturbing characteristic.แต่สิ่งที่แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็คือทุกบรรษัทที่ดำเนินงานในสังคม มีโครงสร้างที่เกิดจาก
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา
If you publicly accuse him --- ถ้าคุณกล่าวหาเขาอย่างเปิดเผย
Okay, look... the only time I have ever danced publicly was in a high school performance of Everybody Hip-Hop!ก็ได้ ดูนี่... ครั้งเดียวเท่านั้นฉันเคยเต้นกับชมรม ตอนแสดงการเต้นฮิปฮอป ของโรงเรียน
He started learning piano at age of 6, but when he was 8 years old, he has already performed publicly and successfully played a concerto which made him famous...เขาเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่เมื่อเขาอายุได้เพียง 8 ขวบ เขาก็ได้แสดงเปียโนต่อสาธารณะ
I've thoroughly publicly embarrassed myself enough, so you think maybe we could go talk over some coffee or something like that?ผมรู้สึกอายกับสาธารชนตรงนี้มากพอแล้วนะ คุณคิดว่าเราน่าจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันนะ หรืออะไรก็ได้
So what? For that she deserved to be publicly humiliated?เลยตอบเเทนเธอด้วยการทำให้เธอขายหน้าต่อสาธารณะหรอ?
And chuck has publicly disowned us.ชัคเองก็คอยแต่หลบหน้าพวกเรา

-publicly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公有[gōng yǒu, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ, 公有] publicly owned; communal; held in common
公认[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, 公认 / 公認] publicly known (to be); accepted (as)
示众[shì zhòng, ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 示众 / 示眾] publicly expose

-publicly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly

-publicly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเปิดเผย[adv.] (dōi poētpho) EN: openly ; publicly FR: ouvertement
ออกหน้าออกตา[adv.] (øknā-øktā) EN: openly ; freely ; publicly FR:
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; announce publicly ; publicize ; broadcast ; proclaim FR: annoncer ; proclamer
ป่าวร้อง[v.] (pāorøng) EN: publicize ; announce publicly ; advertise FR:
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public FR: déclarer publiquement
ต่อหน้าธารกำนัล[adv.] (tønā thārak) EN: in public ; before a big crowd ; in front of other people ; publicly ; openly FR: publiquement ; en public

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -publicly-
Back to top