ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-provincial-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น provincial, *provincial*,

-provincial- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กปภ. (n.) The Provincial Waterworks Authority See also: PWA Syn. การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค (n.) The Provincial Waterworks Authority See also: PWA
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (n.) The Provincial Electricity Authority See also: EPA Syn. กฟภ.
ทรงประพาส (n.) name of provincial governor´s dress See also: provincial governor´s uniform
ยกกระบัตร (n.) a rank in the provincial Public prosecutors´ Department See also: the supply service of an army, the procurement service Syn. ยุกกระบัตร
ยุกกระบัตร (n.) a rank in the provincial Public prosecutors´ Department See also: the supply service of an army, the procurement service
สจ. (n.) member of the Provincial Council Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาจังหวัด (n.) member of the Provincial Council
อักษรเลข (n.) secretary of the provincial governor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ditto? Ditto, you provincial putz!เหมือนกันงั้นรึ เหมือนมะเหงกสิ ไอ้ปัญญานิ่ม
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ
Fairview is a bit more provincial compared to Chicago, but I think you'll find the people here have a lot more taste than you give them credit for.แฟร์วิลเหมือนกับต่างจังหวัดเมื่อเปรียบกับชิคาโก แต่คุณจะพบว่าคนที่นี่ มีรสนิยมกว่าที่คุณคิด
Two hours ago, guards came from the provincial office, with orders to move him to a different location.เมื่อสักสองชั่วยาม มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดมา พร้อมกับมีคำสั่งให้ย้ายเขาไปที่อื่น
Two days ago, on December 27, provincial representatives voted and approved the Provisional Government Organizational Draft.- ตัวแทนท้องถิ่นได้ลงคะแนนเสียงและรับรอง "หลินเซิ่น ประธานสภาเฉพาะกาลนานกิง" ร่างธรรมนูญจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล ตัวแทนท้องถิ่น ยังได้รับรองระบอบประธานาธิบดี
And we judge them and their provincial farm life smelling of barn owls.เราก็ตัดสินพวกเขาด้วย วิถีบ้านนอกอย่างพวกเขา กลิ่นสาบไร่นา
In 2003, a cell of ETA terrorists was rounded up in connection with the kidnapping of a provincial government official.ปี2003 หน่วยย่อยกลุ่มก่อการร้าย ETA ถูกรวบตัวกรณีพัวพันการลักพาตัว เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น
Since the morning that we came To this poor provincial townตั้งแต่วันที่เราเข้ามา สู่หมู่บ้านแห่งนี้นี่หนา
There must be more than this provincial lifeชีวิตมีมากกว่านี้ที่เราได้เห็น
There must be more than this provincial life Good morning- ฉันฝันไปไกลกว่าที่ได้เห็นอยู่นี้
I want much more than this provincial lifeฉันฝันไปไกลกว่าที่ได้เห็นอยู่นี้

-provincial- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
省级[shěng jí, ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ, 省级 / 省級] provincial level (e.g. government)
省辖市[shěng xiá shì, ㄕㄥˇ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 省辖市 / 省轄市] provincial city
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 臬] provincial judge
武举[wǔ jǔ, ˇ ㄐㄩˇ, 武举] successful military candidate in the imperial provincial examination
乡试[xiāng shì, ㄒㄧㄤ ㄕˋ, 乡试 / 鄉試] the triennial provincial imperial exam during the Ming and Qing

-provincial- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
国侍[くにざむらい, kunizamurai] (n) provincial samurai
国司[こくし;くにのつかさ, kokushi ; kuninotsukasa] (n) (See 守・かみ) provincial governor (under the ritsuryo system, any of a group of officials, esp. the director)
国境(P);国界;国堺[こっきょう(P);くにざかい;こっかい(国界;国堺)(ok), kokkyou (P); kunizakai ; kokkai ( kuni kai ; kuni sakai )(ok)] (n,adj-no) national border; provincial border; (P)
国学[こくがく, kokugaku] (n) (1) study of (ancient) Japanese literature and culture; (2) (arch) (See 大学・2) provincial school (under Japan's ritsuryo system and pre-Sui Chinese law); (P)
国衙[こくが, kokuga] (n) (1) (arch) (See 国司) provincial governor's office; (2) (abbr) (See 国衙領) provincial governorate (beginning in the late Heian period)
国衙領[こくがりょう, kokugaryou] (n) provincial governorate (beginning in the late Heian period)
国風[こくふう;くにぶり, kokufuu ; kuniburi] (n) (1) national customs and manners; (2) provincial song or ballad
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
州議[しゅうぎ, shuugi] (n) (abbr) (See 州議会) state legislature; state or provincial parliament
州議会[しゅうぎかい, shuugikai] (n) state legislature; state or provincial parliament
州議会議員[しゅうぎかいぎいん, shuugikaigiin] (n) state legislator; member of state parliament; member of a provincial assembly
巡業[じゅんぎょう, jungyou] (n,vs) provincial tour; (P)
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n,adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands

-provincial- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรเลข[n.] (aksønlēk = ) EN: secretary of the provincial governor FR:
อักษรเลข[n.] (aksøralēk =) EN: secretary of the provincial governor FR:
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic FR: endémique
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøn) EN: local ; regional ; provincial FR:
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
หอการค้าจังหวัด[n. exp.] (høkānkhā ja) EN: provincial chamber of commerce FR:
เจ้าคณะจังหวัด[n. exp.] (jaokhana ja) EN: Ecclesiastical Provincial Governor FR:
เจ้าแขวง[n. exp.] (jao khwaēng) EN: provincial governor FR: gouverneur de province [m] ; préfet [m]
จวนผู้ว่า[n. exp.] (jūan phūwā) EN: provincial governor's residence FR:
กรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด[n. exp.] (kammakān kh) EN: provincial selectman FR:
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค[n. exp.] (kān børihān) EN: provincial administration FR:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)[org.] (Kān Faifā S) EN: Provincial Electricity Authority (PEA) FR:
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)[org.] (Kān Prapā S) EN: Provincial Waterworks Authority (PWA) FR:
ข้าหลวง[n.] (khālūang) EN: governor ; provincial governor ; commissioner FR: gouverneur [m]
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด[org.] (Khanakammak) EN: Provincial Islamic Council FR:
เขตจังหวัด[n. exp.] (khēt jangwa) EN: provincial border FR: limite provinciale [f] ; limite territoriale d'une province [f]
ขนส่งจังหวัด[n. exp.] (khonsong ja) EN: Head of the Provincial Land Transport Office FR:
คนต่างจังหวัด[n. exp.] (khon tāng j) EN: countryman FR: provincial [m] ; provinciale [f]
กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)[abv.] (Køføphø. (K) EN: PEA ( Provincial Electricty Authority) FR:
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeū) EN: provincial directorate ; politbureau FR: bureau politique [m]
กรมการปกครอง[org.] (Krom Kān Po) EN: Department of Provincial Administration FR:
กรมพลำภัง[org.] (Krom Phalam) EN: [former name of the Department of Provincial Administration] FR:
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites FR: avec un accent provincial
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)[org.] (Ongkān Børi) EN: Provincial Administrative Organisation (PAO) FR:
ปลัดจังหวัด[n. exp.] (palat jangw) EN: Deputy Provincial Governor ; Deputy Governor FR:
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด[n. exp.] (palat ongkā) EN: Chief Administrator of the Provincial Administrative Organization FR:
พลำภัง[n.] (phalamphang) EN: [former name of the Department of Provincial Administration] FR:
พาณิชย์จังหวัด[n. exp.] (phānit jang) EN: Provincial Operation Center ; Provincial Commercial Office FR:
ภูมิภาค[n.] (phūmiphāk =) EN: provinces ; provincial part ; FR: provinces [fpl]
ภูมิภาค[adj.] (phūmiphāk =) EN: provincial FR: provincial
ผู้พิพากษาศาลจังหวัด[n. exp.] (phū phiphāk) EN: provincial court judge FR:
ภูธร[adj.] (phūthøn) EN: provincial ; local FR:
พูดเหน่อ[v. exp.] (phūt noē) EN: speak with a rural accent ; speak with a provincial accent FR: parler avec un accent provincial
ผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (phūwārātcha) EN: provincial governor ; governor FR: gouverneur de province [m] ; gouverneur [m] ; préfet [m]
ประจำจังหวัด[adj.] (prajam jang) EN: provincial FR: provincial
ประมงจังหวัด[n. exp.] (pramong jan) EN: Head of the Provincial Fishery Office FR:
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค[n. exp.] (rātchakān b) EN: provincial administration FR:
รัฐบาลจังหวัด[n. exp.] (ratthabān j) EN: prefectural government FR: gouvernement provincial [m]
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด[n. prop.] (Røng Nāyok ) EN: Chief Executive of Provincial Administration Organization FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -provincial-
Back to top