ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prosperous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prosperous, *prosperous*,

-prosperous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Made in Havana, Cuba. Looking forward to a long and mutually prosperous association.เราจะร่วมงานกันด้วยดี
Looking prosperous there.ดูเจริญอาหารจังนะครับ
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู
To a long and prosperous marriage... of our two companies.สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ระหว่าง 2 บริษัท
To a long and prosperous marriage...สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง...
Is blowing yourself up part of the prosperous future that god wants?การระเบิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ อนาคตที่รุ่งเรืองที่พระเจ้าต้องการงั้นรึ?
Once on the ground, they will be afforded all America has to offer in return for what everyone hopes will be a prosperous exchange... there is no way that we had time to do a proper threat assessment.ในเรื่องพื้นฐานเรื่องหนึ่ง พวกเขาเสนอจะให้ความช่วยเหลือ แก่ชาวอเมริกาทุกคน เพื่อให้กลับคืนในสิ่งที่ทุกคน ได้ตั้งหวังเอาไว้ นั่นก็คือ การแลกเปลี่ยนความเจริญไพบูลย์... ไม่มีทางเสียหรอก เรายังพอมีเวลาประเมิน ภัยคุกคามได้ก่อน
You eight are the most prosperous street dealers in Gotham.พวกแกทั้งแปด ซึ่งเป็นหัวเรือหลักของวงการยาเสพติดในก็อทแฮม
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด
To a prosperous 2003.สำหรับปี 2003 ที่รุ่งเรือง
And yes... for a united, prosperous Korea.-เธญเธตเธ 5 เธ™เธฒเธ—เธตเธˆเธฐเธญเธญเธเธกเธฒเธ„เธฃเธฑเธšเธ—เนˆเธฒเธ™ เนเธ•เนˆ.. -เนเธ•เนˆเธญเธฐเน„เธฃ?

-prosperous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, 蒸蒸日上] becoming more prosperous with each passing day
享福[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 享福] to live comfortably; happy and prosperous life
国泰民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, 国泰民安 / 國泰民安] The country is prosperous and the people live in peace
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 生意兴隆 / 生意興隆] thriving and prosperous business or trade
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, 肥头大耳 / 肥頭大耳] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern)
丰年[fēng nián, ㄈㄥ ㄋㄧㄢˊ, 丰年 / 豐年] prosperous year; year with bumper harvest

-prosperous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亨通[こうつう, koutsuu] (n) doing well; prosperous
好況[こうきょう, koukyou] (n) prosperous conditions; healthy economy; (P)
旺然[おうぜん, ouzen] (adv-to,adj-t) (arch) prosperous
末広がり[すえひろがり, suehirogari] (n) spreading out like an open fan; becoming prosperous
栄えた時代[さかえたじだい, sakaetajidai] (n) prosperous age
盛事[せいじ, seiji] (n) prosperous undertaking
盛代[せいだい, seidai] (n) prosperous era
盛期[せいき, seiki] (n) prosperous period
盛業[せいぎょう, seigyou] (n) prosperous enterprise
盛者[しょうじゃ;じょうしゃ;しょうしゃ;せいしゃ;せいじゃ, shouja ; jousha ; shousha ; seisha ; seija] (n) prosperous person; powerful person
盛者必衰[しょうしゃひっすい;しょうじゃひっすい;じょうしゃひっすい;せいじゃひっすい, shoushahissui ; shoujahissui ; joushahissui ; seijahissui] (exp) The prosperous must decay
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well
興国[こうこく, koukoku] (n,vs) (1) making a country prosperous; prosperous country; (2) Koukoku era (of the Southern Court) (1340.4.28-1346.12.8)
門前市をなす;門前市を成す[もんぜんいちをなす, monzen'ichiwonasu] (exp,v5s) to have many visitors (of a home); to be prosperous (of a shop)

-prosperous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟูเฟื่อง[adj.] (fūfeuang) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: prosperous FR:
มีอันจะกิน[adj.] (mī-anjakin) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous ; well-heeled FR:
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
พิเชฐ[adv.] (phichēt) EN: most prosperous FR:
รังรอง[adj.] (rangrøng) EN: prosperous ; splenderous FR:
รงรอง[adj.] (rongrøng) EN: prosperous ; beautiful FR:
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous FR: prospérer ; être florissant
รุ่งเรือง[adj.] (rungreūang) EN: brilliant ; glorious ; prosperous ; flourishing ; thriving FR: prospère ; glorieux ; glorieuse [f] ; florissant
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful FR: florissant ; prospère
เสี่ย[n.] (sīa) EN: Sia ; wealthy Chinese ; prosperous man FR:
ฐานะดี[adj.] (thāna dī) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous FR:
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prosperous-
Back to top