ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-proof-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proof, *proof*,

-proof- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says I've forgotten the proof that we're married.- เขาบอกว่าผมลืมทะเบียนสมรส
No! There is no proof whatsoever that God was in that courtroom today.ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้าอยู่ในห้องศาลวันนี้
That sounds like a confession to me. In fact, the double negative has led to proof positive.ฟังเหมือนเป็นการสารภาพ ในความเป็นจริงการปฏิเสธซ้อนกัน
There's still no proof that the last World War was caused by Akira!นั่นจะยังคงไม่ได้กันให้เกิดสงครามโลก ครั้งล่าสุดสาเหตุจากอากิระ!
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ
T o him, the fact that I wasn't upset about Kevin Franks was proof that I must've killed him.สำหรับเขา ความจริงที่ฉันไม่รู้สึกสลด เกี่ยวกับเควิน แฟร๊งค์... ...พิสูจน์ได้ว่าฉันฆ่าเขา
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต
And can you offer me proof of your existence?คุณสามารถพิสูจน์ได้มั้ยว่าคุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆ?
An all-powerful God created the universe then decided not to give any proof of His existence?ขอบคุณ ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้หลักฐาน ของการดำรงอยู่ของเขาหรือไม่?
You have no proof because they didn't want you to have any.คุณมีหลักฐานไม่ได้เพราะพวกเขา ไม่ได้ต้องการให้คุณมีใด ๆ
What proof do you have?คุณ สิ่งที่พิสูจน์ได้?

-proof- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 耐穿] durable; proof against wear and tear
耐腐蚀[nài fǔ shí, ㄋㄞˋ ㄈㄨˇ ㄕˊ, 耐腐蚀 / 耐腐蝕] proof against corrosion

-proof- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof
フールプルーフ[, fu-rupuru-fu] (n) fool proof
プルーフコイン[, puru-fukoin] (n) proof coin
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P)
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission
証明[しょうめい, shoumei] proof (vs)
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof

-proof- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem ; theorem ; proof FR: théorème de géométrie [m]
หัวเหล้า[n.] (hūalao) EN: proof spirit FR:
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sām) EN: inability to produce proof FR:
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การพิสูจน์โดยแจงกรณี[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by exhaustion ; proof by cases FR:
การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by contradiction FR:
การพิสูจน์โดยอุปนัย[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by induction FR:
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof of innocence FR: preuve d'innocence [f]
การพิสูจน์อ้อม[n. exp.] (kān phisūt ) EN: indirect proof FR:
การพิสูจน์ตรง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: direct proof FR:
การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: rigorous proof FR:
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
เครื่องพิสูจน์[n. exp.] (khreūang ph) EN: evidence ; proof ; clear indication FR:
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper FR:
หลักพยาน[n. exp.] (lakphayān) EN: judicial evidence ; evidence ; proof FR:
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai) EN: lack of evidence ; want proof FR:
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
หน้าที่นำสืบ[n.] (nāthīnamseū) EN: burden of proof FR:
ภาระการพิสูจน์[n. exp.] (phāra kān p) EN: burden of proof FR:
พยาน[n.] (phayān) EN: testmony ; evidence ; proof FR: témoignage [m]
พยานหลักฐาน[n.] (phayānlakth) EN: evidence ; testimony ; proof FR: témoignage [m] ; preuve [f]
เพราะหลักฐานไม่พอ[xp] (phrǿ lakthā) EN: due to lack of evidence ; for want of proof FR:
ปรู๊ฟ[n.] (prūp) EN: proof paper FR:
ปรู๊ฟ[v.] (prūp) EN: proofread ; proof FR: corriger les épreuves
ปรู๊ฟ[n.] (prūp) EN: proof FR:
แสดงหลักฐาน[v. exp.] (sadaēng lak) EN: produce evidence ; provide evidence ; furnish proof FR: fournir la preuve

-proof- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test
Beweislast {f}burden of proof
desinfektionsmittelbeständig {adj}disinfectant proof
staubexplosionsgeschützt {adj}dust ignition proof
radierfest {adj}erase proof
Druckfahne {f}galley proof
Wasserstiefel {pl}water proof boots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -proof-
Back to top