ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-promote-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น promote, *promote*,

-promote- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน
Give me a good reason why I should promote youบอกเหตุผลดีๆมาสักข้อ ว่าทำไมผมควรเลื่อนยศคุณ
We cannot appear to promote sexual promiscuity.เดี๋ยวคนจะมองว่าเรายุให้เด็กสำส่อน
And they want the queen to promote the new mineral water this year.แล้วเขาก็ต้องการให้ราชินี โปรโมตน้ำแร่ตัวใหม่ของปีนี้ด้วย
They'd probably just promote me to chief.ฉันอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นสารวัตร
I knew it was too early to promote you.ฉันน่าจะรู้ว่ามันเร็วเกินไป ที่จะเลื่อนขั้นให้เธอ
You think we can promote the shop by displaying a performance?คุณคิดว่าเราสามารถส่งเสริมร้านค้า โดยการแสดงการแสดงหรือไม่?
Let's promote our shop while it's doing well.ส่งเสริมร้านค้าของเราถ้าที่กำลังทำดี
I promote happiness, can you see the happiness emanating from me?ฉันเสนอ ความสุข คุณเห็นความสุขไหม ที่เปล่งประกายไปจากฉัน นายเป็นอะไรไปแล้ว
Been used thousands of years in the East to promote Yang energy.พันปีเชียวนะ ทางตะวันออก มันช่วยเพิ่มพลังหยาง
We've made it a priority to promote more women, but...เราตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้หญิง แต่

-promote- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
年轻化[nián qīng huà, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, 年轻化 / 年輕化] make more youthful; promote younger staff
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, 促销 / 促銷] promote sales
提拔[tí bá, ㄊㄧˊ ㄅㄚˊ, 提拔] to promote to a higher job; to select for promotion
晋升[jìn shēng, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄥ, 晋升 / 晉升] to promote to a higher position
稽古振今[jī gǔ zhèn jīn, ㄐㄧ ㄍㄨˇ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄣ, 稽古振今] studying the old to promote the new (成语 saw)

-promote- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball

-promote- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng pra) EN: promote democracy FR: promouvoir la démocratie
เจริญอาหาร[v.] (jaroēn-āhān) EN: give an appetite ; promote the appetite ; act as a tonic FR: ouvrir l'appétit
ขึ้นหิ้ง[v.] (kheunhing) EN: promote to an out-of-power position FR:
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate FR:
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR:
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamn) EN: get a promotion ; be promoted ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR: recevoir une promotion ; promouvoir
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance FR:
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
โปรโมต[v.] (prōmōt) EN: promote FR:
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; promote FR: récompenser
เริ่มก่อตั้ง[v. exp.] (roēm køtang) EN: promote FR:
สร้างเสริม[v.] (sāngsoēm) EN: promote ; better ; reinforce FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมสุขภาพ[v. exp.] (soēm sukkha) EN: improve health ; promote health FR:
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; give support ; back ; incite ; further FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; développer ; inciter
ส่งเสริมการแข่งขัน[v.] (songsoēm kā) EN: promote competition FR:
ส่งเสริมการขาย[v. exp.] (songsoēm kā) EN: promote sales FR: promouvoir les ventes
ส่งเสริมความสามัคคี[v. exp.] (songsoēm kh) EN: promote unity FR:
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mi) EN: improve frienship ; promote friendship FR:
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์[v. exp.] (songsoēm wi) EN: promote science FR: promouvoir les sciences
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau
ยกฐานะ[v. exp.] (yok thāna) EN: promote ; raise one's position ; raise one's status FR: être promu ; élever son statut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -promote-
Back to top