ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prohibition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prohibition, *prohibition*,

-prohibition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess they gave us Prohibition water.คิดว่าเขาคงไม่ขายน้ำเปล่า .
He said it wasn't worth it, that Prohibition wouldn't last.เขาพูดว่ามันไม่คุ้มค่า ข้อห้ามนั้นยังไม่หมด.
This lighter-than-air craft was designed by Muntz himself and is longer than 22 prohibition paddy wagons placed end to end.ยานที่เบากว่าอากาศนี้ ถูกออกแบบด้วยตัวของมันซ์ทเอง ยาวมากกว่ารถบรรทุก 22 คันเรียงต่อแถวกัน
Guillaume and I could stay and we could all fuck prohibition somewhat further.กุยโลเม่ กับฉันจะอยู่ต่อ แล้วเรามา เก็บกดกันให้ถึงที่สุดเลย
This is a prohibition party... Classy, elegant.นี่มันปาร์ตี้ต้องห้ามนะ หรู เลิศ อลังการ
You may be interested to know that a prohibition against lookingคุณอาจสนใจรู้ว่าการห้ามมองมีใน
Stock car racing got its start during Prohibition with moonshine runners fleeing federal agents.รถแข่งสต็อก got เริ่มต้นในช่วงห้าม กับนักวิ่งแสงจันทร์ fleeing ตัวแทนรัฐบาลกลาง
♪ Till the prohibition of#จนกว่าจะมีการยับยั้ง#
Well, if prohibition were still in effect, you might actually have a basis of a criminal complaint.ก็ดี ถ้ามันเป็นข้อห้ามแล้วจะมีผลกระทบนะ ความจริงแล้วคุณก็มีพื้นฐานในการร้องเรียนทางอาญา
You know, I can never fully support that woman in light of the... prohibition they have going on around this place, but...รู้ไหมว่าฉันไม่สนับสนุนผู้หญิง ที่สั่งแบนแอลกอฮอล์ตั้งแต่เข้าพรรษา ยันออกพรรษาหรอกนะ
What are we gonna do when Prohibition ends?เราจะทำอะไรหลังรัฐบัญญัติห้ามค้าสุราหมดไป
They ain't gonna end Prohibition in a God-fearing country.พวกเขาไม่มีวันยกเลิกรัฐบัญญัติ ในประเทศที่เกรงกลัวพระเจ้า

-prohibition- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海禁[hǎi jìn, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 海禁] prohibition on entering or leaving by sea
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, 禁烟 / 禁煙] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan)

-prohibition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
[きん, kin] (n) (See 禁を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban
禁札[きんさつ, kinsatsu] (n) signboard bearing a prohibition notice
禁漁[きんりょう;きんぎょ, kinryou ; kingyo] (n) prohibition of fishing
禁酒法[きんしゅほう, kinshuhou] (n) Prohibition Law
Japanese-English: COMDICT Dictionary
変換禁止[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information

-prohibition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
ห้ามเข้าเขตกำหนด[xp] (hām khao kh) EN: prohibition from entering a specified area FR:
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception FR:
เรื่องต้องห้าม[n. exp.] (reūang tǿng) EN: prohibition FR: interdiction [f]

-prohibition- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkverbot {n}parking prohibition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prohibition-
Back to top