ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-preferred-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น preferred, *preferred*,

-preferred- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please select your preferred article of clothing.เลือกเอาแบบที่ชอบเลย
He preferred keeping to himself for days and daysขลุกอยู่กับตัวเองวันแล้ววันเล่า
I think I preferred you the way you were before.ฉันคิดว่าฉันชอบคุณแบบก่อนมากกว่า
We preferred to use the money to fly our crew to Boston and Los Angeles to bring you the following storyแต่ใช้เงินจำนวนนี้พากองถ่ายบินไปบอสตัน และลอสแองเจลิส เพื่อถ่ายทำตอนต่อไปนี้ให้คุณชม:
I preferred him as a coward.มานึกดูฉันชอบให้เขาขี้ขลาดมากกว่า
Colonel Mucci said he preferred unmarried men on this trip, so I had to take you off.ผู้พันมุชชี่บอกว่า อยากให้นายทหารที่ยังไม่แต่งงาน ไปร่วมภารกิจนี้ ผมเลยต้องเอาชื่อคุณออก
You know, I preferred Dudley Moore in Arthur, but if you really wanna test me, you oughta ask me if I remember your credit card numbers.คุณก็รู้ ฉันชอบ ดัดลีย์ มัวร์ ในเรื่อง อาเธอร์ แต่ถ้าคุณต้องการทดสอบฉันจริงๆ คุณควรถามฉันว่าฉันจำ
I think I preferred the stalker.ฉันคิดว่าฉันควรตามเขาไป
I think I preferred "Mother."ฉันว่า ฉันเป็นแม่เธอ จะดีกว่า
When she left me, she said I neglected her because I preferred playing.ตอนทิ้งผมไปเธอบอก ผมเอาแต่ห่วงเล่นไพ่มากกว่า
We, who were still small and sickly at that time, preferred the library over the playground.พวกเรา ที่ตอนนั้นตัวเล็ก แถมยังขี้โรค จึงชอบที่จะไปขลุกอยู่ในห้องสมุดมากกว่าสนามเด็กเล่น
I preferred the original.ฉันชอบฉบับออริจินอลมากกว่า

-preferred- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, 优先股 / 優先股] preferred stock

-preferred- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] (n) {comp} preferred term
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus without preferred terms
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus with preferred terms
優先外貨[ゆうせんがいか, yuusengaika] (n) preferred foreign currency
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares
優先株主[ゆうせんかぶぬし, yuusenkabunushi] (n) holder of preferred stock
優先語[ゆうせんご, yuusengo] (n) {comp} preferred term
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] (n) {comp} preferred recipient
Japanese-English: COMDICT Dictionary
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms
優先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] preferred recipient
要望クラス[ようぼうクラス, youbou kurasu] preferred class
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method

-preferred- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุริมสิทธิ[adj.] (burimmasit) EN: preferred ; preferential FR:
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmas) EN: preference share ; preferred stock FR:
เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ[n. exp.] (jaonī mī bu) EN: preferred creditor FR:
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: favourite book ; favorite book (Am.) ; preferred book FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]
โปรด[adj.] (prōt) EN: favourite ; favorite (Am.) ; preferred FR: favori ; préféré

-preferred- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -preferred-
Back to top