ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-preeminent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น preeminent, *preeminent*,

-preeminent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา
America's preeminent college for the performing arts.มหาวิทยาลัยที่โด่งดังในด้านศิลปะและการแสดงของอเมริกา
Oh, definitely an original... by one of the preeminent Dutch painters of his time.เป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบมาก... ศิลปินชาวดัตช์ที่หาตัวจำยากให้ช่วงเวลานั้นเลยล่ะ

-preeminent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P)
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender
飛び抜ける[とびぬける, tobinukeru] (v1) to be preeminent or outstanding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -preeminent-
Back to top