ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prediction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prediction, *prediction*,

-prediction- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She became famous all over the island after her prediction of the eruption.เธอกลายเป็นคนดังไปทั่วเกาะ หลังจากที่เธอทำนายเรื่องภูเขาไฟระเบิดนั่น.
Of course I don't expecting you to be as foolish as me, and of course I prediction you say no... but it's Christmas and I just wanted to... check.ผมไม่หวังให้คุณ ตอบรับคำขอบ้าๆของผม และผมก็คาดว่าคุณคงจะตอบปฏิเสธ... แต่เพราะเป็นคริสต์มาส ผมเลยอยากจะ...
It concerns a foretelling... a prediction now more than 30 years old.มันเกี่ยวกับคำพยากรณ์ ที่มีมาแล้วกว่า 30 ปี
You can see the model's prediction here, F2.คุณจะดูได้จากแบบจำลองพยากรณ์นี่
If the prediction is true... will have seven days the sun obscuring by the blood Mondayถ้าหากคำทำนายเป็นจริง... ภายในเจ็ดวัน เงาดำจะบดบังอาทิตย์ ในวันพระจันทร์สีเลือด
The prediction is specific and local, but there's a problem.และนำมันเข้าไปในโมเดล การทำนายนี้เจาะจง และสถานที่ แต่มีปัญหาคือ
And...make a prediction as to what she may do next.และ... ทำการคาดการณ์ว่าเธอจะทำอะไรต่อไป
How are Akiyoshi Kanako's profile and the prediction of her future movements progressing?ข้อมูลของ อาคิโยชิ คานาโกะ และความคืบหน้า\ การคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต ไปถึงไหนแล้วคะ?
There once was a man who referred to his prediction of a cosmological constant as the single "biggest blunder" of his career.เคยมีคน ที่ถูกประณาม ว่าการทำนายค่าคงที่เอกภพของเขา เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุด ในอาชีพของเขา
That Mr. Tanner prediction thing has me freaked.คำทำนายเรื่อง อ.แทนนอร์/Nทำฉันแทบบ้า
I drove past at the exact moment the prediction came true.ผมขับรับผ่าน ณ. จุดจุดนั้นขณะที่ คำทำนายเป็นจริง
Why did I get this prediction when there's nothing I can do about it?แล้วผมจะ รู้คำทำนายนี้เพื่ออะไรในเมื่อเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลย

-prediction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI

-prediction- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction ; forecast ; projection FR: prévision [f] ; projections [fpl]
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction ; expectation FR:
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; forecast ; prognosis FR: prédiction [f]
คำพยากรณ์[n. exp.] (kham phayāk) EN: prediction ; forecast ; prognostication FR: prédiction [f]
คำทำนาย[n. exp.] (kham thamnā) EN: prediction ; prophesy FR: horoscope [m]
พยากรณ์[n.] (phayākøn) EN: forecast ; prediction ; prophesy FR:
ติ้ว[n.] (tiu) EN: fortune sticks FR: baguettes de prédiction [fpl]
ญาณศาสตร์[n.] (yānasāt = y) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt = ) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prediction-
Back to top