ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-predict-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predict, *predict*,

-predict- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I predict there'll be a pair of those in every closet in America.รับรองว่าจะฮิตระเบิด ต้องมีทุกทุกที่ในอเมริกาแน่
I predict that, in just a moment, we'll see a lady on a red bike -ผมทำนายว่าอีกแป๊บหนึ่ง เราจะเห็นผู้หญิงขี่จักรยานแดง
Did Local Woman Predict Eruption?หญิงชาวท้องถิ่นทำนายการระเบิดหรือ ?
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น
The past does not always predict the future.อดีตไม่ใช่ตัวทำนายอนาคตเสมอไปหรอก
I predict now, she's going to ask me out within a week.คอยดูนะ เธอต้องมาชวนฉันไปเที่ยวภายในอาทิตย์นี้
Tomorrow may be the only time we can predict where Owen Davian is going to be.พรุ่งนี้อาจเป็นวันเดียว ที่เราจะเดาได้... ว่า โอเวน เดเวี่ยน จะไปไหน
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์
I couldn't predict that the Shinigami would write his name.ฉันบอกล่วงหน้าอะไรไม่ได้เพราะนั่นเป็นความตายที่พระเจ้าอาจจะเขียนชื่อเค้าลงไป
There's no way to predict but something is getting terrible wrong with this way that's for sureไม่มีทางที่จะคาดเดาได้ แต่บางอย่างเกิดผิดพลาด สำหรับเรื่องนี้ผมแน่ใจ
Would he predict the traffic congestion?เขาต้องมาทำนายเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหม?
We could only predict who'd be next...เราก็ได้แค่เดา ว่าใครจะเป็นรายต่อไป

-predict- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant

-predict- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P)

-predict- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn āk) EN: predict the weather ; forecast the weather FR: prédire le temps ; prévoir la météo
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer
ทำมาย[v. exp.] (tham māi) EN: predict FR:
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -predict-
Back to top